Ниигэм 14 aug 2020 365

​Буряад Уласта олон үхибүүдтэй гэр бүлэнүүдые тээбэриин татабариһаа сүлөөлхэ

© фото: pixabay.com

Буряад Уласай Засагай газарай суглаанда 2019 ондо Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын Федеральна Суглаанда захил хандалгын шухала шиидхэбэринүүдые бэелүүлгын хэмжээндэ абтаһан хуулиин түсэлөөр хэлсэбэ.

Буряад Уласай ниигэмэй хамгаалгын яаманай байгуулһан хуулиин түсэлэй ёһоор, олон үхибүүдтэй гэр бүлэнүүдэй түрэлхидэй нэгэн 147,1 кВт хүрэтэр хүсэтэй хүнгэн автомобилиин түлөө налог татабариһаа сүлөөлэгдэхэ.

- Гурба болон гурбанһаа дээшэ үхибүүтэй зон гэр бүлэеэ шэрэхэ олон һууритай унаануудые абана ха юм, - гэжэ Буряад Уласай ниигэмэй хамгаалгын сайдай нэгэдэхи орлогшо Анастасия Меринова хэлэбэ.

2020 оной түлөө 2021 ондо түлэгдэхэ татабариһаа олон үхибүүтэй бүлэнүүд сүлөөлэгдэхэ. Уридшалһан тоололгоор, улас дотор жэлэй 30,2 сая түхэриг алмагдаха.

Гурба болон гурбанһаа дээшэ үхибүүдые дэмжэхэ энэ арга Ородой Холбоото Уласай 26 можо нютагта байгуулагданхай.

Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ сессидэ хуулиин түсэлөөр хэлсэхэ.

Источник: пресс-служба правительства РБ

Фото: pixabay.com