Ниигэм 3 sep 2020 247

Бүхэдэлхэйн хоёрдохи дайнай дүүрэһээр 75 жэлэй ой

Байгша оной хабар Россин Президент Владимир Путин Бүхэдэлхэйн хоёрдохи дайн 1945 оной сентябриин 3-нда гүйсэд дүүрэһэн гээд баталһан байна. Энээнһээ урид энэ үдэр сентябриин 2-ндо тэмдэглэгдэдэг байгаа гээд һануулая.

Мүнөөдэр Улаан-Үдэ хотын Илалтын хүшөөгэй дэргэдэ «Дурасхаалай сэсэгүүд» гэжэ нэрлэгдэһэн хэмжээн үнгэрхэ. Буряад Уласай Засагай газарай түлөөлэгшэд, сэрэгшэд улаан, шара, сагаан үнгэнүүдтэй лентээр орёогдоһон сэсэгүүдые хүшөөдэ табиха.

Хүндэлэлэй караул Мүнхэ галай, Советскэ Союзай Маршал Константин Рокоссовскын болон  «Танк» хүшөөнүүдэй дэргэдэ гараад байха.

Дивизионная станцида оршодог танкын сэрэгэй газарта жагсаал үнгэрхэ түсэбтэй. Хамта дээрээ 600-аад сэрэгшэд болон сэрэгэй техникэ жагсаалда хабаадаха.

Дунда һургуулинуудта Бүхэдэлхэйн хоёрдохи дайн тухай хөөрэлдөөнүүд болохо. Үдэшэндөө «Амгалан байдалай гэрэл» гэжэ нэрлэгдэһэн хэмжээн боложо, Улаан-Үдэ хотые оройдоо шэмэглэдэг гэрэлнүүд «За Победу над Японией» медалиин лентын үнгэнүүдээр яларха. Комсомольский ольтирог дээрэ оройн 22:00 сагта салют табигдаха.

Виртуальна аргаар олон хэмжээнүүд үнгэргэгдэхэ. «Агууехэ Илалтын диктант – 2020» гэжэ нэрэтэй хэмжээн оройн 19:00 сагта эхилхэ. Дуратайшуул диктантпобеды.рф сайт дээрэ бүридхэл гаража, 25 асуудалнуудһаа бүридэһэн шалгалта гараха аргатай.

Энээнһээ гадна «Великое кино великой страны» гэһэн хэмжээн эрхилэгдэжэ, Сергей Бондарчугай найруулһан «Судьба человека» гэһэн кинофильм хараха аргатайт. Энэ кино Буряад Уласай соёлой яаманай сайт дээрэ  дамжуулагдаха.

Бүхэдэлхэйн хоёрдохи дайн 1945 оной сентябрь һарада  Советскэ Союзай сэрэгшэд япон арми бута сохижо түгэсэһэн түүхэтэй. Энэ дайнда хамта дээрээ 1,5 сая сэрэгшэд хабаадаһан юм.

 

Автор: “Буряад үнэн”

Фото: yandex.ru