Ниигэм 8 sep 2020 251

Улаан-Yдэ хотодо үбэлэй хаhада бэлдэлгэ түлэг дундаа

Улаан-Yдэ хотын олон байратай  гэрнүүдэй ерэхэ үбэлэй хаhада бэлэн болоод байhые алба зургаан хоорондын комисси шалгана.

Комиссиин гэшүүд хамта дээрээ 2000 гэр шалгажа, тэдэнэй диилэнхи хубинь үбэлдэ бэлэн болгогдоод байhые элирүүлээ. Харин дутуу дундануудтай байhан гэрнүүд hаядаа бэлэн болгогдоод байха болзор тодорхойлогдоо.

Мүнѳѳдэрэй байдалаар 2158 гэр ТЭЦ-тэ дулаагаар хангалгада холбогдонхой. Дулаагаар, уhаар хангалгын хэрэгсэлнүүдэй бүрин бүтэн байдалhаа гэр байрануудай  зохид байдал сэхэ дулдыдана. Гэр бүхэндэ шалгалта гараhан тухай үнэмшэлгэ комисси үгэхэ  ёhотой.

Улаан-Yдэ хотодо хамта дээрээ 12 мянган олон байратай гэрнүүд тоологдоно. Эдэниие бултыень шалгажа, тус тустань комиссиин үнэмшэлгэ барюулагдаха болоно.  

Источник: Улаан-Yдэ хотын захиргаан

Фото: yandex.ru