Ниигэм 17 sep 2020 297

2021 ондо ажамидарха хэмжээнэй мүнгэн дээшэлхэ

Буряадта наһанайнгаа амаралтада гараһан зоной  ажамидарха  хэмжээнэй сэн 2021 ондо 9844 түхэригтэ хүрэхэ

Энэ мүнгэнэй хэмжээе Буряад Уласай Арадай Хуралай депутадууд  баталба. Харин байгша ондо тус хэмжээн 9207 түхэригтэ хүрэнэ. Оройдоо 7 % дээшэлхэнь.

Тиибэшье энэнь Орос Улас дотор тогтоогдоһон  хэмжээнһээ гурбан зуугаад түхэригөөр ехэ байна.

Буряад Уласай Эдэй засагай яаманай мэдээсэһээр, энээнһээ бага пенси абадаг наһатайшуулда нэмэри түлбэри үгтэхэ болоно. Уласай һанһаа мүнгэн нэмэгдэжэ һомологдоод, Ниигэм хамгаалгын талаар яаманһаа түлэгдэхэ.

Фото: yandex.ru