Ниигэм 24 sep 2020 261

Буряадай нютагта угтамжын шэнэ тэмдэг бодхоогдоо

Буряад Уласай Ахын аймагай «Бурунгольское» һомондо угтамжын тэмдэг тогтоогоо

Холоһоо обёорогдохо тэмдэг ехэ зохидоор бүтээгдэжэ, нютагта айлшалжа ерэһэн зониие угтана. Энээниие зохёон бэлдэһэн бэлигтэйшүүл Ахын аймагай өөрын онсо маягые тодорхойлжо шадаа", - гээд «Буряадай нютагай байгууламжануудай зүблэл» гэһэн эблэлэй  мэргэжэлтэд дуулгана.

Ахын аймагай гулваа Матвей Мадасов  «Хужир» гэһэн ТОС-ай эгээл эдэбхитэй хүнүүдтэ, ветерануудта хүндэлэлэй болон баярай бэшэгүүдые барюулхадаа, ажаһуугшадай аймагай, тоонто нютагайнгаа хүгжэлтэдэ горитой хубитаяа оруулжа байһыень онсо тэмдэглээ. Энэ дэмбэрэлтэ хэрэг Ахын аймагай анхан байгуулагдаһаар 80 жэлэй ойдо дашарамдуулагдаа.

Фото: yandex.ru