Ниигэм 25 sep 2020 587

​​Буряад Уласай Хори аймагта хүүгэдэй ойн ажахы байгуулагдаа

© фото: Хоринск-инфо

Буряад Уласай Хори аймагта хүүгэдэй ойн ажахы байгуулагдажа, ойн эдир харуулшад «Сэбэр ой» гэhэн акцида хабаадаа. Хэмжээ ябуулгада хүүгэдэй «Лесовичок» гэhэн ойн ажахын хүмүүжэмэлнүүд, тэдэнэй түрэлхид болон Хориин ойн ажахын хүдэлмэрилэгшэд оролсоо.

Акида хабаадагшад ой соо бог шорой суглуулжа, ашаанай хоёр машинаар гаргаа. Тиихэдэ ойдо орхигдоhон бог шорой оршон тойрон байгаалида ямар хохидол үзүүлнэб гэжэ ойн харуулшад жэшээ дээрэ харуулаа. Гэхэтэй хамта ойн ажахын хүдэлмэрилэгшэд ой соо яагаад зүг шэгээ алдангүй ябахаб, төөреэ hаа, ямар хэмжээнүүдые абахаб гэжэ ойн эдир харуулшадта заажа үгөө.

 

 

Источник: Хоринск-инфо

Фото: Хоринск-инфо