Ниигэм 15 oct 2020 369

Буряадта сэрэгшэд коронавирустай тэмсэнэ

Улаан-Yдэ хото шадархи Сосновый Бор газарта оршодог Сэрэгэй госпитальда COVID-19 үбшэндэ дайрагдаhан юрын хүнүүд оруулагдажа эхилээ.

Һүүлэй үдэрнүүдтэ Буряад Уласта хамшагта ханяадаар үбшэлhэн зоной тоо гэнтэ дээшэлжэ, хотын эмнэлгын газарнуудта олоор хүнүүд оруулагдана. Энэ үбшэниие хүнгэнѳѳр дабажа байhан эрхэтэд гэртээ эмшэдэй харууhан доро эмнэлгэ абана.

Сэрэгэй госпиталиин халдабарида үбшэнтэниие аргалгын таhагые даагша, майор Доржи Баторовай мэдээсэhээр эндэ хүдэлдэг эмшэд коронавирус үбшэнтэй тэмсэхэ арга боломжонуудта hуранхай, иимэ үбшэнтэниие аргалха дүршэлтэй.  Таhагта 60 хүн эмнэлгэ гараха аргатай. Тиин нэмэри hууринууд бэлдэгдэжэ, мүнѳѳдэрэй байдалаар булта эзэлэгдэнхэй. Нэгэ үдэрэй туршада 12-15 хүн эндэ асарагдана. Тиихэдэ дунда зэргээр арбаад хүн эдэгэжэ, гэртээ бусана. Хэрэгтэй эмүүд бии гэжэ эмшэн хэлэнэ.

 Госпиталь эмнэлгын хэдэн шэглэлээр хүдэлхэ аргатай. Байшангай ашаглалгада тушаагдаhан сагhаа эхилжэ хамтадаа 350 хүндэ эмнэлгын туhаламжа үзүүлэгдэhэн байна.

 

Фото: yandex.ru