Ниигэм 19 oct 2020 375

Котокель нуур дахинаа һэргэбэ

Котокель нуурай байдал һайжаруулха талаар хэмжээнүүд «Экология» үндэһэн түсэлэй «Гайхамшагта уһатай газарнуудые сахиха» гэһэн программын ашаар бэелүүлэгдэхэ. Мүнөө ООО «Экоцентр» бүлгэм аукциондо амжалта туйлажа, дансануудые бэлдэхэ талаар ажал эхилэнхэй.
Нуурай оёорто тунажа сугларһан бог шорой, нуурай эрьеэр болон гүйгхэн талада ехээр ургажа, унашаһан ургамалнуудые арилгаха ажалнууд ябуулагдаха болоно. Гадна нуур тойроод зохид амаралгын газарнууд зохёогдохо түсэбтэй. Анхан Котокель нуурай эрьедэ аяншад олоор ерэжэ, амардаг, сэнгэдэг байһан. 

Фото: yandex.ru