Ниигэм 20 oct 2020 258

«Би Хоридо дуратайб»Иимэ нэрэтэй шэнэ түхеэрэлгэ Хориин аймагай түб Хори нютагта табигдаба. Тоонто нютагтаа дуратай мэдэрэл тодорхойлhон томо зүрхэн гурбан тулгуур дээрэ тогтоогдоо. Тулгуурнууд Буряад Уласай тугай гурбан үнгѳѳр шэрдэгдэнхэй. Дээрэнь Хориин арбан нэгэн эсэгэнэрые дурдан, арбан нэгэн багахан зүрхэнүүд хэгдэhэн байна. Эгээл оройдонь тэнгэри ѳѳдэ тэгүүлhэн хун шубуун зохидоор зураглагдана. 
Зохид бүтээл түмэрѳѳр, модоор хэгдэжэ, олон янзын үнгѳѳр шэрдэгдээ. Тойроод зохид hуудалнууд табигдажа, үдэшэндѳѳ гэрэл носоогдожо, Хори нютагай гол талмайе шэмэглэнэ.
2019 ондо энэ бүтээл зохёолгын харалган аймагай соёлой таhагай мэргэжэлтэд соносхожо, олоной дуугаар тус проект зүбшѳѳгдэhэн юм. Хамтадаа хоёр үндэhэн түсэлэй ашаар ажал ябуулагдажа,  1 сая 102 мянган түхэриг гаргашалагдаба.

Иимэ зохид бүтээл олоной hанаагаар бэлдэгдэжэ, хүдѳѳ нютагай шэмэг болоhониинь hайшаалтай, ехэ удха шанартай», -  гээд  Буряад Уласай Барилгын болон гэр байрын ажахы шэнэдхэлгын сайд Николай Рузавин hанамжаараа хубаалдана.

Фото: Баир Дондоков