Ниигэм 27 oct 2020 138

Ерэхэ долоон хоногто нэгэ үдэр амархабди

Ерэхэ долоон хоног богонихон байха. Ушар юуб гэхэдэ, ноябриин 4-дэ Ород Улас дотор Арадай нэгэдэлгын үдэр тэмдэглэгдэжэ, амаралтын үдэр болоно. Энэ үдэр 2005 онhоо эхилжэ, Ородой Холбоото Уласай hайндэрнүүдэй тоодо оруулагдажа, хуулиин ёhоор баталагдажа, жэл бүхэндэ тэмдэглэгдэдэг болонхой. Тиимэhээ долоон хоногой тэг дундахи гарагай дүрбэндэ булта амараад, саашадаа хоёр хоног ажалдаа ябахабди.

Фото: google.com