Ниигэм 9 nov 2020 400

​Буряад Уласта мал ажахыда оньhон хэрэгсэл хэрэглэгдэнэ

© фото: pixabay.com

21-дэхи зуун жэлдэ акжаhуугаа hэн хойноо, мүнөө үеын оньhон хэрэгсэл ажабайдалдаа хэрэглэхэнь шухала. Адуу мал адуулдаг улад зон малдаа тусхай GPS-чипуудые хэнэ. Оньhон хэрэгсэлэй ашаар планшедээр малайнгаа хаана бэлшэжэ ябаhыень адаглаха аргатай Хангажиновтанай ажахы болобо.  

Хоёр жэлэй саана Хангажиновтанай гэр бүлэ хүдөө ажахыда хамшыгаа шамаад орохо гэhэн түсэб табижа, гүрэнэй туhаламжада хүртэжэ, адуу мал абаhан байна. Аба эжынгээ хэжэ байhан хэрэгыень үхибүүдынь дамжуулан абажа, адуу малаа адуулхаяа зорёо. Теэд залуу зон мүнөө сагтайгаа адли алхалха хүсэлэнтэй ха юм даа. Малайнгаа хойноhоо Сэлэнгын тала дайдаар сагаа hалгажа ябахагүйн тула, оньhон хэрэгсэл хүзүүндэнь уяба. GPS-эй аргаар малай хаана бэлшэжэ ябаhаниинь элеэр харагдаха.

«Малнай ухаангүй холо ябажа бэлшэдэг, тиимэhээ хээрэ хоноhон малаа бэдэржэ зүдэрхэгүйн тула тусхай гэнжэнүүдые хээбди. Амар байна», - гээд ажахын түрүүлэгшэ Магдалина Хангажинова хубаалдана hэн.

Сэлэнгын аймагта залуушуул нютагаа бусажа эхилээ. Табан хушуун малаа үдхэжэ, түрэл нютагтаа, аймагтаа туhатай байха гэжэ оролдоно. Бэе бэеhээ жэшээ абажа, хүдөөдэ түбхинэхэ зон олон боложол байна. «Магдалина Хангажинова ажахы байгуулжа нютагаархидтаа туhатай болоо. Социальна харюусалгатай хүн», - гэжэ Сэлэнгын аймагай захиргаанай гулваагай орлогшо Светлана Бубеева хөөрэнэ бэлэй.

Мэнэ гэhээр хүдөөгөөрхин малайнгаа хүзүүндэ маяк уяад, гэрhээ адаглажа аргатай болохо. Тиин үнеэдээ хаана бэлшэжэ ябаhыень гар утаhан соогоо хараад, түргэн саг соо ошожо гэртээ асарха.

 

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: pixabay.com