Ниигэм 11 nov 2020 403

Буряад Уласай Ивалгын аймагта зоной амарха газарнууд һэргээгдэнэ
Байгша ондо Ивалгын аймагта хүн зоной, үхибүүдэй зохидоор сүлөө сагаа үнгэргэхэ газарнуудые шэнээр түхеэрхэ хэрэгтэ хамтадаа 7,8 сая түхэриг һомологдоһон байна. Бүхы хэмжээнүүд үндэһэн түсэлэй ашаар ябуулагдаа.

Суужа нютагта волейбол болон баскетбол наадалгын талмайнууд баригдаба. Июнь һарада ажал эхилжэ, август соо дүүргэгдэбэ. Суужын дунда һургуулиин хажууда эдэ талмайнууд баригдажа, физкультурын хэшээлнүүд дулаан сагта эндэ үнгэргэгдэнэ. Энэ хэрэгтэ 1,1 сая түхэриг үгтэжэ, шанар һайтай спортын хэрэгсэлнүүд табигдаа.

Сотниково тосхондо болбосон түхэлтэй хоёр гэрэй газаахи талмайнууд шэнэлэгдээ. Дээдэ Ивалгада хүүгэдэй наадаха шэнэ талмай бүтээгдэбэ. Гурульба, Поселье тосхонуудта Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнай ветерануудай мүнхэ дурасхаалда зорюулагдажа бүтээгдэһэн хүшөөнүүд һэльбэн шэнэлэгдээ. Оронго нютагта хүүгэдэй талмай тойроод шэнэ хорёо тогтоогдоо. Ивалгада Агууехэ Илалтын 40 жэлэй ойн нэрэмжэтэ сквер һэргээгдэбэ», - гээд Буряад Уласай Барилгын болон гэр байрын ажахы шэнэдхэлгын яаманай хэблэлэй албан мэдээсэнэ.

Фото: egov-buryatia.ru/minstroy