Ниигэм 12 nov 2020 455

50 хоноод Шэнэ жэл морилхонь

Улаан-Үдэ хотодо шэнэ жэлдэ бэлэдхэл эхилбэ. Хотын гол талмай дээрээ ногоон хасуури мүнөөдэр тогтоогдожо эхилбэ. ООО «Строймонтаж» бүлгэм Соведүүдэй талмай шэмэглэхэ ажал ябуулна.

 Ерэхэ шэнэ жэл угталгада Улаан-Үдэ хотодо хамтадаа 5,9 сая түхэриг гаргашалагдахаар хараалагдана. Энэнь үнгэрһэн жэлэйхидэ орходоо хоёр дахин ехэ гэжэ хэлэлтэй. Энэ зун Улаан-Үдэ хотын һайндэртэ зорюулагдаһан хэмжээнүүд коронавирус үбшэнэй ехээр дэлгэрхэдэ болюулагдажа, гаргашалагдаха мүнгэниинь Шэнэ жэл угталгын хэмжээнүүдтэ шэглүүлхэ шиидхэбэри абтаһан гээд һануулая.

Шэнэ жэл – олоной эгээл ехээр хүлеэдэг һайндэр. Тиимэһээ хэдышье орёо сагай тулаад байбашье, энэ һайндэрэй хэмжээнүүд зарим хорюулта дүримүүдые сахин үнгэргэгдэхэ», - гээд Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов хэлэнэ.

Фото: baikal-daily.ru