Ниигэм 17 nov 2020 201

Буряад Уласта харгын гэнэ усалнуудһаа һэргылэмжын хэмжээн үнгэрөө

Жэл бүхэндэ Бүхэдэлхэйдэ харгын аюулда наһа бараһан зоной дурасхаалай үдэр ноябрь һарын гурбадахи амаралтада тэмдэглэгдэдэг. Хоёр мянга табан онһоо эхилээд, дурасхаалай үдэр тэмдэглэнэбди. Буряад Орондо иимэ үдэртэ зорюулагдаһан хэмжээн ноябриин 13-до болоо.

Энэ удаа автопробег боложо, харгын аюулгүй байдал сахилгын инспекциин мэргэжэлтэд, сагдаанар, сэрэгэй инспекциин албатан, автоклубуудай түлөөлэгшэд, арадай дружинын гэшүүд хабаадаа. Эбдэрхэй машина тээгээд ябаһан эвакуатор ябажа, олоной анхарал татажа, харгын дүримүүдые сахиха хэрэгтэй гэһэн бодол нэгэтэ бэшэ түрүүлээ.  

Алишье сагта элүүрээр унаагай рульда һуужа, нэн түрүүн өөрынгөө, саашадаа юрын зоной ами наһа абархат», -  гэһэн уряал соностоо.

Дэлхэйдэ нэгэ жэлэй туршада харгын аюулда орожо, 3000 хүн наһа барана. Зуун мянган хүн ехээр гэмтэнэ. Тэдэнэй олониинь залуушуул болоно.

Энэ жэлэй арбан һара соо Буряадта харгын аваринуудта 93 хүн наһа бараа, 1000 хүн шархатаа. Долоон үхибүүн наһа бараа гэжэ хэлэе. Һогтуу жолоошод 41дайража, тэдэниинь наһанһаань гээгдээ.

 Дурасхаалай үдэр харгыда ябахадаа дүримүүдые сахиха хэрэгтэй гэжэ һануулнабди. Аюулда ороһон хүнүүдые дурсанабди», - гээд тухай Буряадай харгын аюулгүй байдал сахилгын гүрэнэй инспекциин мэргэжэлтэн, полициин майор Наталья Геннадьевна Шагдуржапова хэлэнэ.

 

Фото: гибдд.рф.р.03