Ниигэм 17 nov 2020 309

​Буряад Уласта харгынуудай заһабарилгада мүнөө үеын эрилтэнүүдтэ харюусама хэрэгсэлнүүд нэбтэрүүлэгдэнэ

© фото: pixabay.com

«Аюулгүй болон һайн шанартай харгынууд» гэһэн үндэһэн түсэлэй ёһоор шэнэ харгынуудай барилгада мүнөө үеын эрилтэнүүдтэ харюусама хэрэгсэлнүүд болон онол арганууд хэрэглэгдэжэ эхилэнхэй.

Уласаймнай харгынууд удаан сагай болзорто шанар шэнжэеэ алдангүй ашаглагдажа байхын тула асфальт үйлэдбэрилдэг эмхинүүд саг үргэлжэ хинан шалгагдажа байдаг юм. Шэнэ харгынуудай барилгада «Газпром нефть» гэжэ акционернэ бүлгэмэй бүтээһэн һайн шанартай битум хэрэглэгдэдэг болохонь. Энээн тухай хэлсээ Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов болон «Газпром нефть» гэһэн бүлгэмэй түрүүлэгшэ Александр Дюков хоёр ноябриин арбанда тусхай хэлсээ баталба. Тэрэнэй ёһоор энэ бүлгэмэй мэргэжэлтэд манай уласай уларилда тааруу битум үйлэдбэрилжэ, шэнэ жэлһээ харгын барилгада хэрэглэжэ эхилхээр түсэблэнэ. Иимэ аргаар һэльбэн шэнэлэгдэһэн харгынууд олон жэлэй хугасаада шэнжэлэн үзэгдэжэ байха юм.

«Манай Буряад Уласнай энэ эмхитэй хэдэн жэлэй туршада аша үрэтэйгөөр хүдэлжэ байна. Шэнэ харгынуудай барилгада «Газпром нефть» гэһэн бүлгэмэй бүтээһэн һайн шанартай битум болон бусадшье зүйлнүүдые хэрэглэжэ эхилэнхэйбди. Харгы ашаглалгын болзор улам ехэ болгохын түлөө мүнөө үеын шэнэ арга боломжонуудые хэрэглэхэ шухала», - гээд, Буряад Уласай толгойлогшо Алескей Цыденов тэмдэглэнэ.

Энээн тухай Буряад Уласай транспортын яаманай мэдээсэлэй албан дуулгана.

 

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: pixabay.com