Ниигэм 18 nov 2020 268

​Бахархалай үдэр барандаа гэртээ угтаа

© фото: varlamov.ru

Хамаг Монголые нэгэдүүлжэ, дэлхэйн түүхэдэ эгээл томо гүрэн байгуулһан Агуу Богдо Чингис хаанай түрэһэн үдэр ноябриин 16-да тэмдэглэгдээ.

2012 онһоо энэ үдэр гүрэнэй һайндэр боложо, монгол үндэһэтэнэй Бахархалай үдэр гээд нэрлэгдэнхэй юм. Жэл бүри үбэлэй түрүүшын һарын 1-дэ тэмдэглэгдэдэг заншалтай.

Энэ үдэр Монгол Уласта амаралтын үдэр гээд соносхогдожо, Улаан-Баатар хотын түбэй талмай дээрэ баярай хэмжээ ябуулганууд эмхидхэгдэдэг һэн. Чингис хаанай засагай һүлдэ тэмдэг - найман хүлтэй сагаан Сүлдэ болон Монгол Уласай гүрэнэй туг тахижа мүргэхэ баяр ёһололоор энэ һайндэр эхилэгшэ бэлэй.

Харин энэ жэл улас дотор һүжэрһэн тахал үбшэнһөө боложо, Агуу хаанай 858 жэлэйнь баярта түсэблэгдэһэн олоной хабаадалгатай хэмжээ ябуулганууд хуу хоригдонхой. Ноябриин 17-һоо декабриин 1 болотор онсо байдалай журам хүршэ орондо соносхогдоод байна. Бүри урид ноябриин 11-һээ гурбан үдэрэй туршада hуралсалай бүхы хэмжээ ябуулгануудые зогсоохо, ниислэл хотоhоо автобус болон бусад унаа гаргахагүй, ама ба хамараа бүглөөгүй ябаhан зониие ялада унагааха, хоол баридаг газарнуудые хааха гэhэн эрид шанга шиидхэбэри гүрэнэй Онсо байдалай комисси баталhан юм. Ушарынь гэхэдэ, ноябриин 11-дэ Монголой дэбисхэр дээрэ анха түрүүшынхиеэ коронавирус халдахааhан ушар үзэгдөө. Урда тээнь үбшэнтэн хариhаа халданхай ороhон hаа, мүнөө Монголдоо үбдэhэн нэгэ жолоошон олдоо. Холын харгыда ашаа зөөдэг тэрэ хүн 21 үдэрэй карантинда hуужа гарабашье, үбдэшэhэн байгаа. 16 хүнтэй тэрэ харилсажа үрдеэ. Тиимэhээ гэрэйнь хажууда харуул табигдаа.

Үсэгэлдэрэй баримтануудаар, Монголдо 428 хүн үбдэбэшье, 328-ниинь дүүрэн эдэгэнхэй. Наhа бараhан хүнүүд үгы.

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: varlamov.ru