Ниигэм 18 nov 2020 278

​Монгол Уласта Алтанбулагай хилын гараса хааха тухай шиидхэбэри абтаа

© фото: wikimapia.org

Ноябриин 16–hаа хоёр hарын туршада Алтанбулагай хилын гараса хааха тухай Монгол Уласай Онсо байдалай комисси шиидхээ. Холын харгыда ашаа зөөдэг жолоошод олонхи ушарта үбшэ асарна гэжэ элирhэн байна.

Сагдаагай гол хэлтэсэй мэдээсэлэй ёһоор, коронавирустай 40 хуби жолоошод хилэ гатална. Тэдэниие Улаан-Баатарай халдабарита үбшэнгүүдhээ аргалдаг түбэй больница абаашаха хэрэгтэй болоно. Тиигэжэ энэ үбшэн бүри ехээр дэлгэржэ болохол.

Хилэ хаагдаха ушар Монголой ажабайдалда ямараар нүлөөлхэб гэжэ комиссиин гэшүүд хараална. Жэшээнь, наймаанда табигдадаг тахяагай 94 хуби үндэгэн Алтанбулагаар Монгол абаашагдана ха юм. Теэдшье бүри шухалань гэхэдэ, Ород гүрэнhөө ошоhон шэнгэн түлишэ – нефть Монголой баруун аймагуудые гүйсэд хангана бшуу. Харин гансашье Алтанбулагай бэшэ, мүн Тэс, Ханх, Арцсуури, Ульхан гэхэ мэтын Ородтой зэргэлhэн бүхы хилэ дабадаг газарнууд хаагдахаар хараалагдана.

Фото: wikimapia.org