Ниигэм 19 nov 2020 364

​Багашуулые Интернедтэ наринаар харахыень Буряадта һургана

© фото: Залуушуулай түб

«Совет Киберсветофора” гэһэн гаршаг доро һонирхолтой түсэл Буряадта бэелүүлэгдэнэ. Буряад Уласай спортын болон залуушуулай хэрэгүүдэй яаманай дэргэдэхи Залуушуулай түб “Ростелеком” бүлгэмтэй энэ хэрэг ябуулна.

Энэ түсэл бага ангиин үхибүүдтэ тааруу. Түсэлэй ёһоор мультфильмын аргаар хүүгэдые Интернедтэ зүбөөр, хуули хазагайруулангүй хүдэлхые һургана. Мүн зурагуудые шэрдэхэ даабаринууд олон.

Маша болон Баир хоёр мультфильмын геройнууд юм. Жэшээлбэл, тэдэ үхибүүдые хүнэй контент хулуухагүй, зураг болон хүгжэмүүдые өөрын болгохогүй гэхэ мэтэ һайн хэрэгүүдтэ һургана. Танигдаа үзэгдөөгүй хүнүүдэй нэрэһээ ерэһэн бэшэгүүдые, зурагуудые харахагүй гэжэ ойлгуулна. Хизааргүй Интернедтэ худал үнэниие илгаруулжа һургахын түрүүшын алхамуудые заана.

Мүнөөдэрэй байдалаар 8 фильм бэлдэгдэнхэй.

Залуушуулай түб

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Залуушуулай түб