Ниигэм 20 nov 2020 349

​Буряад Уласта хизаарлалтын гурим эбдэхэ ушарнууд элирүүлэгдэнэ

© фото: pixabay.com

"Коронавирус үбшэнэй дэлгэрһэн онсо байдалда Буряад Уласай ажаһуугшад болон дэбисхэр хамгаалха талаар нэмэлтэ хэмжээнүүд тухай" гэһэн Буряад Уласай Толгойлогшын Зарлигай бэелүүлгэ хинаха талаар улас дотор үдэр бүри мобильна бүлэгүүд шалгалтануудые үнгэргэнэ.

Улаан-Үдэ хотодо болон уласай аймагуудта мобильна 90 бүлэг ажал ябуулна. Тэрэнэй бүридэлдэ гүрэнэй алба хаагшад, Дотоодын хэрэгүүдэй яаманай, Росгвардиин болон Буряад Уластахи Роспотреб-хиналтын хүдэлмэрилэгшэд оронхой.

Ганса Буряадай ниислэлдэ үдэр бүри 15 бүлэг шалгалтануудые үнгэргэнэ. Үнгэрһэн үдэрэй туршада 434 объект шалгагдажа, һэргылэмжын 219 хөөрэлдөөнүүд эмхидхэгдээ. Захиргаанай хуули эбдэһэн тухай 20 протокол абтаа. Железнодорожно хороодо кварцевэ батарей худалдадаг Теплэко магазин хизаарлалтын абтаһан үедэ ажалаа үргэлжэлүүлжэ байгаа. Энэ эмхидэ протокол абтаа.

 Тиихэдэ олоной газарта, дэлгүүрнүүдтэ, ниитын унаагаар ябахадаа, хүнүүд аманай хаалтануудые хэрэглэнэ гү гэжэ шалгалта ходо эмхидхэгдэнэ.

Фото: pixabay.com