Ниигэм 24 nov 2020 275

​Буряад Уласта эмнэлгын эмхинүүд баригдана

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Буряад Уласай онкодиспансерэй дэргэдэ «Улаан-Үдэ хотын ядерна эмнэлгын түбэй» барилга эхилэнхэй. Нэгэ жэлэй туршада эндэ 7 мянган үбшэнтэниие шэнжэлдэг, үзэдэг байха юм. Зүрхэ һудаһанай үбшэтэй, эдэгэдэггүй хорото хабдартай зон эндэ ерэжэ, бэеэ аргалуулдаг болохо. Буряад Уласай Засагай газар болон Москва хотын “Медицина и ядерные технологии» гэһэн эмхи иимэ түб бариха тусхай хэлсээ баталжа, барилгын ажал эхилһэн.

Буряад Уласай элүүрые хамгаалгын яаманай мэдээсэһээр, онкологиин үбшэнтэй 16 мянган хүн манай уласта бүридхэлдэ абтанхай. Жэл бүри энэ үбшэндэ нэрбэгдэһэн 3 мянган хүн элирүүлэгдэдэг. Тиимэһээ «Улаан-Үдэ хотын ядерна эмнэлгын түб» хүдэлжэ эхилхэдэнь, эдэгэдэггүй хабдарта нэрбэгдэһэн зониие эртээнһээ элирүүлжэ, энэ үбшэнһөө нүгшэһэн зоной тоо толгой үсөөн болгохо зорилго табигдана.

- Манай арад зондо тон шухала, хэрэгтэй түб баригдана. Онкологиин үбшэтэй зоной тоо жэлһээ жэлдэ олошорно. Гансал манай уласта бэшэ, харин Ородой Холбоото Уласта болон бүхыдөө дэлхэй дээрэ энэ үбшэн ехээр дэлгэрэнхэй. Тиимэһээ эртээнһээ энэ үбшэ элирүүлхэдээ, үбшэлһэн зонойнгоо ами наһа абаржа шадахабди. Тэрэ тоодо хүнэй уураг тархида гү, али ондоо үе мүсэдэ бии болоһон хабдарнуудые уридшалан элирүүлжэ, һайн шанартай туһаламажа үзүүлэгдэхэ юм. Энэ түбэй мэргэжэлтэд радиофармэмүүдые эндээ үйлэдбэрилдэг байха юм. Юундэб гэхэдэ, иимэ эм дом Москва хотоһоо асаржа болохогүй, хэдыхэн сагай туршада хэрэглээгүй һаа, шанар шэнжэнь муудашадаг ха юм. Бидэ эндээ онкологиин үбшэ аргалдаг үйлэдбэритэй боложо, хүршэ можонуудтаа наймаалхашье аргатай байхабди, - гээд, Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов тэмдэглэнэ.

Буряад Уласай барилгын сайд Николай Рузавинай хэлэһээр, Улаан-Үдэ хотын ядерна эмнэлгын түбэй барилга хэлсэһэн түсэбэйнгөө ёһоор хэгдэжэ байна. 2021 ондо барилгын ажал дүүрэжэ, энэ түб ашаглагдажа эхилхээр түсэблэгдэнхэй.

Гэхэ зуура, Буряад Уласай онкологиин диспансерэй эмнэлгэ-шэнжэлгын шэнэ байшанай барилга үргэлжэлүүлэгдэнэ. 150 оротой эмнэлгын газарай барилга 2019 оной сентябрь һараһаа эхилэнхэй. Гэхэтэй хамта, Буряад Уласай барилгын яаманай мэдээсэлэй албанай дуулгаһаар, Тарбагатайн болон Хурамхаанай аймагуудта поликлиникын байшангууд шэнээр баригдана.

 

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: Буряад Уласай Засагай газар