Ниигэм 25 nov 2020 203

Буряад Уласай эмнэлгын һалбариин хүгжэлтэ

Байгша оной дүүрэтэр Буряад Улас дотор эмнэлгын үшөө 40 пунктууд нээгдэжэ, эмшэд ажалаа ябуулха аргатай болохо.

«Элүүрые хамгаалга» гэһэн үндэһэн түсэлэй аргаар Кабанскын, Байгал Шадарай, Сэлэнгын, Түнхэнэй аймагуудта шэнэ эмнэлгын байшангууд баригдажа, эгээл хэрэгтэй техникэ, хэрэгсэлээр хангагдажа, ажаһуугшад һанаагаа амарба.

Олон ФАП-та «Хүдөөгэй эмшэн», «Хүдөөгэй фельдшер» программаар мэргэжэлтэд хүдэлнэ.

Буряад Уласай Элүүрые хамгаалгын сайд Евгения Лудуповагай тэмдэглэһээр:

Анхан хуушаржа, һандарха туйлдаа хүрэһэн байшангуудта хүн зондо түргэн туһаламжа үзүүлэгдэдэг байгаа. Харин мүнөө болбосон түхэлтэй, халуун, хүйтэн уһаар хангагданхай байшанууд ехэ һаруул, дулаан. Иимэ зохид байдалда хүн зониие угтажа, арга шадалаараа хэрэгтэй эмнэлгэ саг соогоо үнгэргэгдэжэ байха».

 Эмнэлгын байшангуудые барилгада Ородой Холбоото Уласай һанһаа 150 сая түхэриг, Буряад Уласай һанһаа 50 сая түхэриг һомологдоо.

Саашадаа Буряадай аймагуудай түбэй больницануудай байшангууд заһагдаха түсэбтэй.

Хүдөө нютагуудай, аймагуудай элүүрые хамгаалгын һалбари шэнэ шатада гаргаха, улам һайжаруулха хэмжээнүүд ерэхэ табан жэлэй туршада бэелүүлэгдэхэ», - гээд сайд онсолно.

Фото: egov-buryatia.ru