Ниигэм 26 nov 2020 419

Буряад Уласай Ахын аймагай хүүгэдэй түбэй амжалта

Ахын аймагай хуулиин наhа гүйсѳѳдүй хүүгэдые хүмүүжүүлгын  социальна түб «Бурятзолото» бүлгэмэй туhаламжада хүртэбэ.

«Nordgold» гэhэн алта олзоборилдог уласхоорондын эмхиин Буряад Уластахи түлѳѳлэгшэ «Бурятзолото», «Клуб Фирн» гэжэ нэрэтэй ниитын эмхин ниигэмэй талаар хэдэн харалга эмхидхэжэ, амжалта туйлагшадта туhа хүргэдэг заншалтай.

Энэ жэл ээлжээтэ харалга боложо, 19 түсэл шэлэгдэжэ, хамтадаа 1 сая түхэригтэ туhаламжа үзүүлэгдэбэ.

Ахын аймагай ажаhуугшадай дурадхаhан найман түсэб дэмжэгдэжэ, булта туhаламжада хүртэбэ. Тиин хүүгэдэй түб наадалгын таhаг байгуулжа, тэндэ хэрэгтэй нааданхайнуудые, эд бараа, hуралсалай хэрэгсэлнүүдые абаба. Эндэ эгээл багашуул, сэсэрлигтэ ябаха наhанай хүүгэд болон дунда hургуулиин эхин шатын hурагшад сүлѳѳ сагаа зохидоор наадажа  үнгэргэхэhѳѳ гадна, hонин зүйлнүүдэй аргаар оршон тойронхи байдалтай танилсана.

 

Фото: egov-buryatia.ru/minsoc