Ниигэм 27 nov 2020 400

Буряад Уласай наһатайшуулай ажамидарха мүнгэнэй хэмжээн дээшэлхэ

Наһанайнгаа амаралтада  гараад байһан зондо нэгэ һарын туршада хүрэхэ мүнгэнэй хэмжээн дээшэлхэ.

Энээн тухай хуулида Буряад Уласай Арадай Хуралай депутадууд нэмэлтэ болон хубилалтануудые оруулба.

Байгша оной туршада энэ хэмжээн Буряад Орон дотор 9207 түхэриг байгаа. Харин ерэхэ жэлдэ энэнь 12,7 %-ээр дээшэлжэ, 10372 түхэригтэ хүрэхэ.

Буряад Уласай экономикын сайд Екатерина Кочетовагай хэлэһээр:

Yндэр наһатайшуулай ажамидаралай мүнгэнэй хэмжээн Ород Улас дотор баталагдаһан дунда хэмжээнһээ 350 түхэригөөр ехэ байна.  Тиин энэ хэрэгтэ уласай һанһаа 100 сая түхэриг һомологдохо түсэбтэй".

Мүнөөдэрэй байдалаар Буряадта 263 мянган пенсионер ажаһууна. Тэдэнэй 40 мянганиинь ниигэмэй талаар олон нэмэлтэ, тэдхэмжэ, түлбэри абана. Наһатайшуул дунда зэргээр нэгэ һарын туршада 13930 түхэриг пенси абана. Дунда зэргээр 2021 түхэриг элдэб тэдхэмжын мүнгэн нэмэгдэжэ түлэгдэнэ.

Фото: hural-buryatia.ru