Ниигэм 27 nov 2020 413

​Буряад Уласай Толгойлогшо Ород Уласай үйлэдбэриин ба худалдаанай сайдтай авиатехникын шэнэ бүтээл зүбшэн хэлсээ

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Ноябриин 26-да Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Ород Уласай үйлэдбэриин болон худалдаанай сайд Денис Мантуровтай албанай хэрэгээр уулзажа,  уласай үйлэдбэринүүдтэ бэелүүлэгдэхээр түсэблэгдэһэн түсэлнүүдые зүбшэн хэлсэбэ. Тэрэ тоодо, «Улаан-Үдын авиационно завод» гэһэн бүлгэмдэ шэнэ авиатехникэ гаргаха асуудал зүбшэн хэлсэгдээ.

- Томо түсэлнүүдэй талаар хэлэхэ болоо һаа, Улаан-Үдын авиационно заводто үндэһэлхэ гэжэ ойлгостой. Мүнөөдэр бидэнэй зүбшэн хэлсэжэ байһан түсэлнүүд заводой тогтууритайгаар ажаллажа байһаниие гэршэлнэ. Жэшээнь, энэ жэл – 68 машина, тэдэнэй хахадынь эрхэтэдэй хэрэглэхээр. Үйлэдбэриеэ үргэдхэхэ гэһэн Юрэнхылэгшын даабари авиазавод дүүргээ. Тэдэнэр ажабайдалда хэрэглэхэ машинануудай үйлэдбэриие 50% хүргэхэ гэһэн даабариие болзорһоо урид дүүргэбэ, - гэжэ Денис Мантуров хэлээ.   

Сайдай хэлэһэнэй ёһоор, 2021 ондо “Байгал” гэһэн агаарай онгосын туршалтын жэшээ гаргаха, харин тэрэнэй үйлэдбэри 2023 онһоо эхилхээр түсэблэгдэнэ.

- “Байгал” гэһэн туршалтын агаарай онгосын түрүүшын ниидэлгэ хүлеэн байнабди, тэрэ ниидэлгэ авиационно заводто болохо юм. Нүгөө жэл бидэ туршалгын жэшээ гаргаха ёһотойбди. 1,5 жэл тухай үнэмшэлгэ абахада саг ошохо, тиигэжэ 2023 онһоо Улаан-Үдын авиационно заводһоо онгосонуудые гаргажа эхилхээр ажалаа түсэблэнэбди, - гэжэ Денис Мантуров хэлээ.

Нефть болон газай сектортэ зорюута зохёон бүтээгдэһэн россиин түрүүшын офшорно вертолёт сайдта баһал үзүүлэгдэһэн байна. Денис Мантуровай хэлэһэнэй ёһоор, Ород Уласта иимэ машинануудые үйлэдбэрилхэ туршалта байгаагүй, ходо гадаадын вертолёдууд хэрэглэгдэжэ байгаа. “Энэ түрүүшын туршалга ба энэ туршалта амжалтатай байха гэжэ һананабди. Нефть болон газай һалбариин предприятинууд иимэ машина хүлеэн байна, шэнэ вертолёдой офшорно хэлбэринь нүгөө жэл гараха гэжэ найданабди”, - гэжэ тэрэ нэмэжэ хэлээ.

Туршалтын түсэлдэ Буряад Уласай эрдэм шэнжэлэлгын хүреэлэнүүд хабаадуулагданхай, мүн баһа Ород Уласай бусад нютаг можонуудай мэдэсэ хабаадуулха боломжо энэ түсэлэй үүсхэгшэдтэ баһал бии.

Промышленностиин томохон түсэлнүүдтэй танилсаха хүреэндэ Ярууна аймагта баригдажа байһан Озерный ГОК тухай сайдта хөөрэжэ үгөө. 2023 онһоо энэ предприятииин полиметаллай хүдэри болбосоруулһанай үрэ бүтээл болохо цинк болон туулгын мүнгэтэй концентрат гаргажа эхилхэ. Цинкын концентрат 631 мянган тонно, туулгын концентрат – 81 тонно гээд жэлэйнь хүсэн шадалтай байхаар хүлеэгдэнэ. Концентрадуудые Ород Уласай болон Азиин-Номгон далайн газар дэбисхэрэй гүрэнүүд – Хитадай, Япониин, Солонгосой түмэр хүдэриин томохон предприятинуудта ниилүүлхэ һанаан бии юм. 

 

 

Автор: Бадмажаб ГЫНДЫНЦЫРЕНОВ

Фото: Буряад Уласай Засагай газар