Ниигэм 30 nov 2020 416

​Улаан-Үдэдэ агаар сэбэрлэхэ талаар ажалда алхам хэгдээ

© фото: pixabay.com

Һүүлэй үедэ олониитые хүлгөөһэн сэбэр агаарай бэрхэшээл одоошье шиидхэгдэжэ эхилхэнь хаш. Байгаалиин нөөсэнүүдэй яаманай уласай хуулида бэлдэһэн хубилалтанууд Арадай Хуралай ээлжээтэ сессидэ баталагдаба.

 

Хүйтэнэй ерэхэдэл, Улаан-Үдэ ниислэл хотомнай утаа уняартаа

баригдадаг заншалтай болонхой. Энэ хүндүүлхэй асуудал жэлһээ жэлдэ

хэлэгдэжэл, хэлсэгдэжэл байдаг.

Теэд хэн тон ехээр агаар бузарланаб гээд арсалдаан гараадхина. Хотые дулаагаар хангадаг ТЭЦ-үүд гү, али Улаан-Үдые хүреэлһэн мянгаад модон гэрнүүдэй пеэшэнүүд гү гээд асуудал табигдана. Хуулида хубилалтануудые бэлдэгшэдэй һанамжаар, Буряадай ниислэлэй болон дүтэ аймагуудай агаар сэбэрлэлгэ үмсын бага-бага котельнитай олзын хэрэг эрхилэгшэдһээ эхилхэ гэһэн шиидхэбэри абтаба.

Һүүлэй байдалаар Улаан-Үдэдэ, Загарай, Ивалга, Тарбагатай аймагуудай дэбисхэр дээрэ 200 гаран бага котельнинуудые хэрэглэдэг эмхи байшанууд тоологдоно. Тэдэниие ехэнхидээ шулуун болон хүрин нүүрһээр түлигдэнэ. Заримдаа түлеэн хэрэглэгдэнэ.

- Улаан-Үдэ хотын захиргаантай хамта энэ бэрхэшээлтэ асуудалнуудаар олон уулзалгануудые үнгэргэжэ, ямар харгыгаар урагшаа дабшахабди гэжэ хэлсээбди. Мүн Буряад Уласай Засаг газарай, Арадай Хуралай болон олониитын хабаадалгатай тусхай ажалай бүлгэм байгуулагдажа суглаануудые эмхидхээ. Мүнөөдэрэй үедэ иимэ шиидхэбэри абаабди. Түбэй дулаасуулгаһаа хангагдадаг эмхи байшанууд өөрын котельнэ хэрэглэжэ, хара утаа гаргадаг түлишэ хэрэглэхэ эрхэгүй болоо, - гэжэ Буряад Уласай байгаалин нөөсэнүүдэй яаманай сайдай орлогшо Наталья Тумуреева мэдээсэнэ.

Энээн дээрэ сэбэр агаараар бэрхэшээлнүүд дүүрэшөө бэшэ. Хара утаа гаргажа агаар бузарлахаа арсаһан олзын хэрэг эрхилэгшэдэй гаргашалгануудай хубииень бусааха талаар ажал ябуулагдаха. Мүн тиихэдэ Хулиин ёһоор харюусалгада татах, яла тодохо талаар асуудалнууд удаадахи сессидэ хараалагдаха юм.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: pixabay.com