Ниигэм 26 nov 2020 60

​Буряад Уласай ажаһуугшадые нигүүлэсхы сэдьхэлэй ябуулгада хабаадахыень уряална

© фото: pixabay.com

16 наhатай Серёжа Стрельниковта олониитын "Русфонд" гэжэ нэрэтэй жаса мүнгэ сулгуулжа байнхай. Зүрхэнэй үбшэнтэй хүбүүн хэдэн операцида ороод гараа. Томо болоходонь, үшөө нэгэ операци зүрхэндэнь хэхэ тухай эмшэд хэлэhэн байна. 3 сая 380 мянган түхэриг мүнгэн хэрэгтэй. Операцида 2 миллион 600 мянгыень түлэхэ спонсор олдоо. Үлөөшэ 780 мянган түхэриг үшөө суглуулха хэрэгтэй. СМС эльгээгээд, хүн бүхэн туhалха аргатай.

Сережа бүхы үхибүүдтэл адли газаа футбол наадана, нүхэдөөрөө харилсана. Хараад энэ хүбүүе үбшэн гэжэ hанахаар бэшэ. Гурбан операци зүрхэндэнь хэгдэнхэй, үшөө нэгэ операци хэхэ тухай эмшэд хэлээ.

"Зүрхэмни хадхана, заримандаа амилхада хүндэ байна", - гэжэ Улаан-Үдэ хотын 51-дэхи дунда hургуулиин hурагша Сергей Стрельников хэлэнэ. Гэртэхин хүбүүнэйнгөө түлөө ехэ hанаагаа зобоно. Газаагуур ехээр гүйжэ болохогүй тухай ходо hануулжа байдаг. Үхибүүн хадаа үхибүүн, заримандаа мартаад байха гэнэ.

"Зүрхэнэйнь клапаниие hэлгэхэ хэрэгтэй. Томо болоходонь, бэень ургана. Тиигээд зүрхэндэ ашалга болоно ха юм", - гэжэ хүгшэн эжынь Марина Власова хэлэнэ. Томскын кардиологиин институт операци хэхээр бэлэн байhанаа мэдүүлээ.

Гурбан сая түхэригhээ ехэ мүнгэн хэрэгтэй. 2млн 600 мянгые үгэхэ, туhаламжа хэхэ хүн олдонхой. Үшөө 780 мянгые суглуулха хэрэгтэй. 5542 гэhэн номерто смс эльгээгээд туhалха аргатайт. Нэгэ смс-эй сэн 75 түхэригтэ. Русфондын сайт соо орожо энэ мэдээсэлтэй танилсахада болоно.

Фото: pixabay.com