Ниигэм 26 nov 2020 101

​Буряад Уласта шэнэ бассейн баригдаа

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Мухар-Шэбэрэй аймагай Сагаан нуур нютагта Россиин Юрэнхылэгшы Владимир Путинай үгтэhэн Алас Дурнын тэдхэмжын хэмжээндэ нютагай бассейн заhабарилагдаа, соёлой уран hайханай хүгжэлтын түб баригдажа байна.

Саарhан дээрэхи проект бэелүүлэгдэжэ эхилхын тула барилгашадта хахад жэл хэрэгтэй байгаа. Сагаан Нуур нютагай арад зон соёлой уран hайханай түб үнинэй хүлеэгээ. Шэнэ байшан соо үхибүүдтэ хабаатай нэмэлтэ hуралсалай аяар 8 таhаг нээгдэхэ.  Үхибүүд концерт наада харуулха өөрын тайзантай байха. Хоёр зуун hууритай харагшадай ехэ танхим бүтээгдэнэ. Хэрэгтэй барилга байгша оной декабрь hара соо тушаагдаха ёhотой. «Үрдихэбди», - гэжэ барилгашадынь хэлэнэд hэн.

Буряад Уласай Толгойлогшо албанайнгаа хэрэгээр Мухар-Шэбэрэй аймагаар ябахадаа, барилга хэhыень шалгаhан байна. Соёлой түбэй барилгын сэн 194 сая түхэригтэ хүрэнэ. Энэ мүнгэнhээ байшан соохи эд бараан абагдаха юм. Мүнөө агаар гүйлгэдэг, зайн галай ба түймэр саралгын хэрэгсэлнүүд тодхогдожо байна. Алексей Цыденов барилгашадай ажалыень ехэ шангаар шалгаха гэhэн даабари үгөө.

Сагаан Нуурта бассейн заhабарилагдажа дүүргэгдээ. Мэнэ гэhээр бассейн уhаар дүүргэгдэжэ эхилхэ. Үхибүүд үни заяанай уhанда шунгахаяа, тамаржа hурахаяа хүлеэнэ. Заhабарилгын үедэ вентиляци хэгдээ. Урид эндэ агаар гүйлгэхэ хэрэгсэл үгы байгаа, мүрысөө юумэ үнгэрхэнь ехэ тулюур hэн. Мүнөө кнопкын аргаар шиигтэй агаар газаашань гүйлгэхэ аргатай болообди гэжэ Горняк бассейнэй захирал Татьяна Борисова хөөрэнэ. Бассейнэй заhабарилгада 19 сая түхэриг үгтөө. Энэ хэрэгтэ шулуун нүүрhэ малтадаг компани баhал өөрын мүнгэ оруулалсаа.

Фото: Буряад Уласай Засагай газар