Ниигэм 28 nov 2020 229

​Баян даа, буряад хэлэмнай!

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Арба гаран жэлэй туршада Буряад Уласай багшанарай колледж буряад бэшэ яhатанай дунда буряад хэлээр урилдаа үнгэргэнэ гээшэ. Энэ удаа халдабарита үбшэнhөө боложо, видео аргаар урилдаан үнгэрөө. Энэ заншалта болоhон хэмжээ ябуулгада хабаадагшад ехэ дуратайгаар оролсодог. Зарим ушарта буряадуудhаа дээрэ буряад хэлэ мэдэдэг зон дайралдадаг.

Баян даа, буряад хэлэмнай! Үнэхөөрөөш баян даа. Һайшаалтайнь гэхэдэ, Буряад орондо олон жэлэй туршада ажаhуудаг бусад арадуудай түлөөлэгшэд уhан буряад хэлэн дээрэ хөөрэлдэжэ, дуулалдажа, шүлэг уранаар уншажа, өөрынгөө hанал бодолоо торолтогүй хэлэжэ байхадань урматай. Эдэ зомнай буряад хэлэ мэдэхэгүй, имагтал буряад яhанай зондо жэшээ боложо үгэнэ ха юм даа.

2009 онhоо хойшо энэ урилдаа Буряадай багшанарай колледж үндэр хэмжээндэ эмхидхэнэ. Тахал үбшэнhөө боложо, энэ жэлэй урилдаан онлайн аргаар үнгэрөө.

«Энэ конкурс олон жэлэй туршада үнгэрдэг, Буряад Уластамнай олон тоото арадууд ажаhууна гээшэ, тиимэhээ хабаадагшад олон байдаг. Манай багшанарай колледж энэ урилдаа эмхидхэжэ байхадаа баяртай байдагбди», - гээд, Буряадай багшанарай колледжын буряад хэлэнэй ба соёлой факультедэй декан, педагогикын эрдэмэй доктор Баирма Лхасаранова хэлээ.  Бүхыдөө тус урилдаанда 11 аймагай болон Улаан-Үдэ хотын зургаан hургуули хабаадалсаhан байна. Үнгэрhэн урилдаан hурагшадай дунда үнгэрөө, наhанай хоёр бүлэгтэ хубаажа жюриин гэшүүд сэгнээ.

«Хэжэнгын hургуулиин Светлана Савронова, Шэбэртын hургуулиин Илья Петров, Мухар-Шэбэрэй аймагай БОМ-ой hургуулиин Антон Екимов. Дунда наhанай бүлгэм соо Сахирай hургуулиин Сарюна Садыкова, Нуреман Байтемиров Улаан-Үдын 17-дохи hургуулиин шаби, 1-дэхи Буряадай лицей-интернадай hурагша Александр Белобородов гэгшэд амжалтануудые туйлаhан байна», - гэжэ "Баян даа, буряад хэлэмнай" гэhэн урилдаанай жюриин түрүүлэгшэ  Оюна Забанова дуулгаа. 

Фото: Буряад Уласай Засагай газар