Ниигэм 3 dec 2020 197

​Буряад Уласай Арадай Хуралай hунгамалнууд туhа хүргэбэ

Нижнеангарск хотодо коронавирусаар үбдэhэн түрүүшын хүн апрель соо бии болоо юм. Энэ хугасаа соо эндэхи эмшэд тахал үбшэнтэй тэмсэхэ дүй дүршэлтэй болонхой.

Мүнөө больницада ковидтай 16 үбшэнтэн хэбтэнэ. Һаяын үдэрнүүдтэ инфекционно таhаг кислородоор амилуулха тусхай сорготой болонхой. Эндэхи эмшэдэй хэлэhээр, 2 долоон хоногой хорилтын үдэрнүүд яhала hайн үрэ дүнгүүдые асараа. Дэлгүүр, кафе гэхэ мэтэ юумэн ажалангүй байжа, ажаhуугшадай үбдэхэ шэнэ ушарнууд үсөөн болоо ха.

Энэ хүндэ сагта хүршэ Северобайкальскын больницын эмшэд манда туhа тэдхэмжэ үзүүлээ гэжэ Нижнеангарскын түбэй больницын ахамад врач Тумэн Санданов хөөрэбэ. Юуб гэхэдэ, hаяын саг болотор эндэмнай хүндэ байдал тогтоод байгаа гэжэ тэрэ нэмэнэ hэн.  Хойто аймагшуудай зүгhөө hунгагдаhан Арадай Хуралай hунгамалнууд  ариг сэбэр байдал сахиха талаар хэрэгэслнүүдээр тус больница хангаhан байна.  Үбшэтэнэй палата сооhоо гарангүй нюур гараа угааха, бэеэ заhаха хэрэгсэлнүүд энэ сагта тон хэрэгтэй байгаа. Тиигэжэ энэ туhаламжа нютагаархидай элүүртэ, тэдэнэй арга абаха хэрэгтэ зохид байдал зохёохо гэжэ ородообди гэжэ hунгамал тэмдэглэнэ hэн.   Нижнеангарскын больницын эмшэд үбшэн зондо туhалhаар, эмнэhээр.