Ниигэм 4 dec 2020 211

"Эхин ангиин эрхим багша" харалган Улаан-Үдэ хотодо үнгэрхэнь

Улаан-Үдэ хотодо эхин классуудай багшанарай харалган болохонь.  Бэлигтэй багшанарые элирүүлжэ, саашадаа тэдэнэй мэргэжэл дээшэлүүлхэ, дүй дүршэлыень залуу мэргэжэлтэдтэ дамжуулха зорилготойгоор энэ харалган хоёрдохиёо үнгэрхэнь.

Улаан-Үдэ хотын 1-дэхи дунда һургуулиин дэргэдэ энэ хэмжээн онлайн аргаар эмхидхэгдэжэ, хабаадагшад шэнэ техникэ, һуралсалай онол аргануудые һайн мэдэхэ, тэрээн дээрэ хүдэлжэ шадаха байһанаа харуулха болоно.

Харалганда хабаадаха тухайгаа эхин ангиин 25 багшанар үгөөд байна. 2020 оной эгээл эрхим, бэрхэ багшанар декабриин 12-до мэдэгдэхэ.

Фото: yandex.ru