Ниигэм 7 dec 2020 263

​Ой хамгаалгада Буряадай оюутад хабаадана

© фото: БГСХА Вконтакте бүлгэмэй зураг

Буряадай гүрэнэй хүдөө ажахын академиин агрономиин факультедэй оюутад нарһан модоной борбоосгойнуудые суглуулгада хабаадаһан байна.

Хүдөө ажахын академидэ ой модоной ажалшадые бэлдэдэг тусхай кафедра 10 гаран жэлэй хугасаада амжалтатайгаар хүдэлжэ байдаг. Эндэхи оюутад Кабанскын ой модоной ажахын дэргэдэ нарһанай борбоосгойнууые суглуулаа, дүй дүршэлтэй болоо. Байгаали хамгаалгада, илангаяа ой модоёо хүгжөөлгэдэ ехэхэн нүлөөтэйгөөр үхибүүд хүдэлөө.

Ноябрь-март һарада борбоосгойнууд һайнаар эдеэшээд байдаг гэжэ мэргэжэлтэд тэмдэглэнэ. Энэ хугасаада “Экология” гэһэн үндэһэн түсэлэй ёһоор, Буряадта 60 тонн борбоосгой суглуулагдахаар хараалагдана.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: БГСХА Вконтакте бүлгэмэй зураг