Ниигэм 7 dec 2020 330

​Золто Жамсуев – Буряадай эрхим волонтёр

© фото: Золто Жамсуевай зураг

Һайн дуратанай үндэһэтэнэй үдэр уласай “Буянта хэрэгүүдэй дэбисхэр” гэһэн урилдаанай дүнгүүд 14 шэглэлээр согсологдоо.

2020 ондо волонтёрнуудта онсо хүндэ жэл болоо гээшэ. Тиимэһээ һайн дуратан энэ сагта эгээл хүндэтэй хүнүүдэй тоодо орожо, хэдэн мянгаад буянтай хэрэгүүдые бүтээгээ. Засаг баригшад тэдэн бүхэндэ гол анхарал хандуулха гэжэ оролдоо.

Мүнөө жэлдэ “Юность” гэһэн һайн дуратанай бүлгэм байгуулһан Буряадай гүрэнэй хүдөө ажахын академиин оюутан Константин Самсонов хэһэн ажалнуудаараа гайхуулаа. Тэрэ “Жэлэй нээлтэ” гэһэн номинацинада гол шанда хүртөө.

Энэ хүндэ сагта һайн дуратанай дунда ганса залуушуул хүдэлөө бэшэ, мүн наһатайшье хүнүүд туһа үзүүлхээ оролдоо. “Жэлэй мүнгэн волонтёр” гэһэн шэглэлээр Хори аймагай Любовь Жибарева, Захаамин аймагай Ольга Мункуева болон Улаан-Үдэ хотын Инна Коваленко гэгшэд шагнагдаа.

Аймаг бүхэндэ, һууринуудта, һуралсалай гуламтануудта һайн дуратанай бүлгэмүүд байгуулагдажа, арад зондо элдэб туһаламжа үзүүлһэн байна. Эндэ Бабанта аймагай Романовка һууринай “Серебро Витима” гэһэн бүлгэм түрүү шан абаба. Эдэбхитэн өөрын хүсөөр аманай хаалта оёжо, нютагайнгаа үндэр наһатай, олон үхибүүтэй хүнүүдэй дунда тараажа, коронавирусһоо яагаад бэеэ һэргылхэб гэжэ ойлгууламжын ажал ябуулһан байна. Гэхэтэй хамта, Романовка һуурин урилдаанай тусхай шанда хүртөө.

“Буянтай хэрэгүүдэй дэбисхэр” гэһэн урилдаанай гол шэглэл хадаа “Эрхим волонтёр” боложо үгөө. Кабанск аймагай Маргарита Скуратова, Ивалга аймагай Лариса Пахомова болон Улаан-Үдын Аюр Шагжиев гэгшэд шалгараа. Эгээл эрхим волонтёроор Захаамин аймагай Золто Жамсуев шэлэгдээ. Захаамин аймагта Золтын байгуулһан һайн дуратанай бүлгэм COVID-19 үбшэнһөө боложо гэртээ һуудаг хүн зониие эдеэ хоолоор, эм домоор хангаа. Аймагай һуурин бүхэндэ волонтёрнууд ажалаа ябуулна.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Золто Жамсуевай зураг