Ниигэм 7 dec 2020 338

Буряад Уласта "Эдир түймэр сарагшад" тодороо

«Эдир түймэр сарагша-2020» харалган олон командануудай хабаадалгатайгаар үнгэрбэ.

Урда жэлнүүдтэ энэ харалган али нэгэн хүүгэдэй зунай сагта амардаг газарнуудай дэргэдэ боложо, олон үхибүүд сугларжа, хоёр үдэрэй туршада  олон хэмжээнүүдтэ хаба шадалаа туршадаг байһан. Тиин энэ жэлэй харалган харилсаагүй аргаар болобошье, хабаадагшад ехэ харюусалгатайгаар бүхы даабаринуудые дүүргэбэ. Эдир түймэр сарагшад наһаараа хоёр бүлэг боложо хубаараад, эдиршүүлэй арбан зургаан команда, ехэшүүлэй 15 команда тоологдобо. Буряад Уласай холын аймагуудай һурагшадай хабаадалсаһаниинь һайшаалтай гээд эмхидхэлэй хороон тэмдэглэнэ.

 Эдиршүүлэй дунда Гусинооозёрск хотын 7-дохи дунда һургуулиин һурагшадай «Прометей» команда түрүүшын һуурида гараа. Тэдэниие Алексей Самбуевич Очиров бэлдээ.  Яруунын аймагай Нарһатын дунда һургуулиин һурагшад шангай хоёрдохи һуури эзэлээ. «Огнеборец» командые Наталья Николаевна Цырендоржиева хүтэлбэрилнэ. Кабанскын дунда һургуулиин «ДЮС 101» гэһэн зохид нэрэтэй команда гурбадахи һуурида гаража шадаа. Тэдэнэй багшань Николай Аркадьевич Кричун болоно.

Томошуулай дунда  Хурамхаанай хоёрдохи дунда һургуулиин  «Антиfair» бүлгэм эрхимлээ. Удаадахи һуурида Нижнеангарскын нэгэдэхи дунда һургуулиин «Ритм 1» команда гараа. Улаан-Үдэ хотын 33-дахи гимназиин суглуулагдамал команда гурбадахи һуури эзэлээ.

Эдир түймэр сарагшад зургаан шатаһаа бүридэһэн харалганда эрхим дүнгүүдые харуулжа, жюрин гэшүүдые баярлуулаа.

Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай, Онсо байдалай талаар яаманай, Граждан оборонын болон онсо байдалай талаар хорооной, спортын болон яаншалгын талаар түбэй мэргэжэлтэдһээ бүридэһэн шүүгшэд энэ жэлэй харалган үндэр хэмжээндэ үнгэрһые тэмдэглэнэ.

Фото: egov-buryatia.ru