Ниигэм 4 dec 2020 420

​2021 онһоо хойшо Россиин мүнгэ һангай яаман архи наймаалалгада сэнгынь баталаа

Улаан, сагаан архи болон 28 градусһаа хатуу архи худалдан абахада, олоор ба нэгэ хоёроор наймаалха сэн барааень Россиин мүнгэн  һангай яаман баталаа. Тогтоолнууд тус яаманай сайт дээрэ хэблэгдэнхэй. Тогтоолой еһоор,

- 37-40 процент хахад литрэй хатуу архиин сэн 230 түхэригһээ 243 түхэриг болгогдоо.

- коньяк архида хахад литрэй түлөө 433-һаа 446 түхэриг болотор ургаха.

- бренди архиин сэн 315-һаа 324 түхэриг хүрэтэр.

Хахад литр виногой архи табан түхэригээр үнэтэй болгогдожо, 0,75 литр архиин түлөө 169 түхэриг түлэгдэхэ болоо. Нэгэ-нэгээр (үсөөнөөр) наймаанай сэн юунһээ дулдынаб гэхэдэ, архиин акцизай сэнһээ.

-9 процент нэгэ литр этиловэ спирт –  435-һаа 452 түхэриг болотор ургаа.

- 9 процентэһээ ехэ этиловэй спирт байбал 544 түхэригһээ 566 түхэриг болотор.

-хөөһэтэһэн винодо (шампанское) архида хэгдэдэг этиловэй спирт 40-һээ 41түхэригтэ болоо.

-винодо 31-һээ 32 түхэриг.

-сидр, пуаре, медовуха, мүн тиихэдэ пиво 0,5 % - 8,6 % этиловэ спиртэтэй 22-һоо 23 түхэригтэ.

Архиин продукцида эгээн бага сэн Россиин мүнгэ һангай яаман 2009 онһоо баталдаг гээшэ. Тиигэжэ хуули бусаар архи наймаалха ябуулгануудаар тэмсэхэ гэжэ оролдоно. Акцизгүй, тусхай шалгалта гараагүй архи наймаалхань, хэрэглэхэнь хорюултай юм. Теэд манай гүрэндэ гэртээ архи наймаалдаг ушарнууд дүүрэн болонхой. Хүн зон хямда сэнгыень хаража хэрэглэнэ, һүүлээрнь гайхамшагта хохидолдо ороно гээшэ ааб даа. Үлүү ехэ архи уунгуй байгаа һаа бэе махабадта тааруу гээд элүүрые хамгаалгынхид һануулдаг гээшэ.