Ниигэм 8 dec 2020 336

​Буряад Уласай Хойто-Байгалай аймагта шухала хүүргэ баригдаба

© фото: Буряад Уласай Арадай Хуралай мэдээсэлэй албан

Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамал Сергей Козлов албанайнгаа хэрэгээр һунгагдаһан тойрогтоо, Хойто-Байгалай аймагаар ябажа, энэ тэрэ хэмжээ ябуулгануудта хабаадалсаа.

Байкальское нютагта Рель горхон дээгүүр хүүргын нээлгын баярта хабаадалсаа. Энэ хүүргэ нютагай ажаһуугшад үнинэй хүлеэгээ.

Байкальское нютаг Байгал далайн хажуугаар нэгэ таладаа эгсэ хадануудта няалдажа баригдаһан. Энэ хүүргээр нютагай зон баруун эрье гарахадаа, үбһэ хулһандаа, амархяа, загаһашалхаяа ошодог гээшэ. Совет үедэ баригдаһан хүүргэ һалаа юм ааб даа. Эрэшүүл өөрын хүсэ шадалаар хүүргэеэ заһабарилдаг байгаа. Теэд капитальна заһабарилга хэрэгтэй болоходонь, Арадай Хуралай һунгамал Сергей Козлов үшөө транспортын сайд байхадаа, аймагай гулваа Игорь Пухоревтай проектыень хэлсэжэ, барилгын программа руу оруулхыень туһалаа бэлэй. Энэ барилга Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов дэмжэжэ, барилга хэгты гэжэ даабари үгөө.

Мүнөө Арадай Хуралай депутат болоод байхадаа, хүүргын нээлгэндэ хабаадалсаа.

«Энэ хүүргэ үнинэй хүлеэгдэһэн байгаа. Утань 126 метр. Барилгада 39,7 сая түхэриг гаргашалагдаа. Объект ехэ хүшэр байгаа, харин Магистраль компаниин барилгашад табигдаһан зорилгонуудтаа, даабарияа дүүргэжэ шадаа. Минии балшар бага наһамни энэ нютагта үнгэрһэн юм, хүбүүн байхадаа энэ хүүргэ дээгүүр үбһэеэ сабшахаяа, загаһа барихаяа ошодог һэмди», - гэжэ Хуралай һунгамал Сергей Козлов нээлгын үедэ хэлээ.

 

Фото: Буряад Уласай Арадай Хуралай мэдээсэлэй албан