Ниигэм 9 dec 2020 156

​Буряад Уласай Захааминай аймагта зуу гаран гэр бүлэ шэнэ гэртэй болобо

© фото: pixabay.com

Һалаhан hандарhан гэрнүүд сооhоо хүн зониие зөөлгэхэ программаар хоёр мянга гаран дүрбэлжэн метртэй шэнэ гэрнүүд баригдаhан байна. Шэнэ квартиранууд соо сантехника, зайн галай, халуун болон хүйтэн уhанай счетчик хэгдэнхэй. Үшөө гэр соонь пеэшэнтэй. Федеральна программаар зуу гаран зон шэнэ квартиранууд соо зөөжэ оробо.

"Захааминда энэ программын 1-дэхи шата ехэ hайнаар ябуулагдаа. 7 гэр баригдаа. Хуушан, аюултай гэрнүүд сооhоо шэнэ квартиранууд соо зөөжэ орогшод ехэ баяртай байна, бултанай hанаанда шэнэ гэр ехэ таараа, hайшаагдаа", - гэжэ Буряадай инфраструктура хүгжөөлгын талаар Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Евгений Луковников хэлэнэ.

Үшөө 8 хүн шэнэ гэртэ орохоео хүлеэнэ. Баригдажа байhан гэр соо тэдэнэртэ квартиранууд үгтэхэ юм. Энэ зорилгото программа 10 сая түхэриг бүридүүлнэ. 2-дохи шатада бюджетhээ 500 сая түхэриг hомологдохоор хараалагдана.

"Холтосон hууринда хүн зониие зөөлгэхэ программын 1-дэхи шата бэелүүлэгдээ. Закаменск хото дээрэ үшөө 3 гэр баригдажа дүүргэгдээ", - гэжэ хотын мэр Михаил Цыренов хэлэнэ.

Хэдэн жэл соо аюултай хуушан гэрнүүд соо хүйтэн, шиигтэй байгаа. Харин мүнөө шэнэ квартиранууд ажаhуугшадта ордон шэнги үзэгдэнэ. Мүнөө үедэ 2-дохи шатадаа бэлдэжэ, энэ талаар ажал ябуулагдажа эхилээ.

 

Фото: pixabay.com