Ниигэм 3 dec 2020 233

​Москва хотоhоо Буряадта дамжуулагдаһан трамвайнууд замда гаража эхилбэ

© фото: newbur.ru

Мүнөө үедэ 3 трамвай хүдэлнэ. Үшөө табаниинь жэлэй дүүрэтэр заhагдаад, замда гараха. Хуушан вагонуудые шэнээр шэрдэжэ, заhабарилга хэжэ дүүргээд, 2021 онhоо булта хүдэлжэ эхилхэ байна. Москваhаа ерэhэн трамвайнууд шэнэ бэшэ юм. 2000 ондо хэгдэhэн вагонууд болоно. Үшөө ашаглахаар, трамвайнууд яагаашьегүй, тиимэ ехээр хуушараагүй.

Улаан-Үдын зарим трамвайнууд бүри хуушан, 30 гаран жэл соо ябажа байhан трамвайнууд бии. 

"Үшөө 1986-1987 онуудай трамвайнууд депогой бүридэлдэ бии. 33-34 жэл соо ябажа байhан. Шэнэ "Львенок" трамвайнууд замда ябана", - гэжэ "Трамвайн управлениин" захирал Юрий Санжанов хэлэнэ.

Москвагай трамвайнууд миинтээр үгтөө. Гансал наашань асархада, мүн заhабарилгада гээд мүнгэн гаргашалагдаа.

Шэнэ транспорт абахаhаа, нилээн хямда боложо үгөө.

"Москвагай нэгэ трамвайн сэн миллион хахад түхэриг сэнтэй болоо. Харин шэб шэнэ трамвай абахын тула, нэгэ вагониинь 47 сая түхэриг болохо байгаа", - гэжэ Улаан-Үдэ хотын мэр Игорь Шутенков хэлэнэ.

Трамвайн жолоошод замда гаража, хүн зониие зөөжэ эхилээ. Вагонууд соо дулаан болгогдоо, үшөө элдэб заhабарилга хэгдээ. Үбэлэй сагта ажаhуугшад дулаан вагонууд соо орожо, хүрэхэ газартаа түргэн хүрэхэ аргатай. Трамвай гээшэмнай харгын торолто мэдэхэгүй, экологиин талаар ехэ гоё байна.

 

Фото: newbur.ru