Ниигэм 10 dec 2020 217

​Мэдээжэ блогернуудые Буряадтаа урия

© фото: Буряад Уласай аяншалгын яаман

Ээлжээтэ онлайн аргаар дуугаа үгэлгэ Ород гүрэндэ эхиеэ абаба. “Россия-страна возможностей!” гэһэн блогернуудые угтан абахын түлөө бүхэроссиин урилдаан эмхидхэнэ.

Блог-тур хадаа гүрэн дотороо аяншалгые хүгжөөхэ, суутай түүхэтэ газарнуудые олоной дунда мэдээжэ болгохо зорилготой юм. “ТорБЛОГ” гэһэн федеральна түсэл эмхидхэн байгуулагшад болон тэндэ бэеэ харуулжа шадаһан блогернууд регионуудтай танилсуулха. Мэдээжэ телеведущи Елена Летучая, дуушан Миа Бойка, блогернууд Настя Рыжик, Ирина Акопян болон бусад тэдэнэй тоодо оролсоно.

2020 оной декабриин 3-һаа 2021 оной январиин 25 болотор арадай дунда дуугаа үгэлгэ эмхидхэхэ. Ород гүрэнэй эгээл олон дуу абаһан табан регион элирүүлэгдэхэ. Блогернууд тэндэ ошожо, фото зурагуудые, видео буулгаха, һонирхолтой хөөрөө дэлгэхэ. Тэндэ ажаһуудаг олон тоото арадуудай ёһо заншал харуулагдаха.

«Вконтакте» гэһэн социальна сүүлжээнэй http://vk.com/rsv.ru гэһэн хуудаһанда ажаһуугшад дуугаа үгэхэ аргатай.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Буряад Уласай аяншалгын яаман