Ниигэм 10 dec 2020 326

​Буряадай оюутад үндэһэн түсэл бүтээлгэдэ хабаадаха

© фото: pixabay.com

Ород гүрэн дотор аяншалга тухай үндэһэн түсэл зохёогдожо байна. Хэмжээ ябуулгада дурадхал мэдүүлгэнүүдээ оруулхыень оюутад уригдана.

“Аяншалга хүгжөөжэ, Росси гүрэнөө хүгжөөнэбди!” гэһэн уряа доро мэдүүлгэнүүдэй урилдаан болоно гээд хэлэхэ шухала. Аяншалгын һалбариин мэргэжэлнүүдэй нэрэ хүндэ, удха шанарыень дээшэнь үргэхэ гэжэ үшөө нэгэ зорилго эмхидхэгшэдэй урда табигданхай.

Ростуризмын мүнгэн туһаламжаар урилдаа үнгэргэжэ байгшад 2021 оной мартын 1 болотор мэдүүлгэнүүдые хүлеэнэ.

Аяншалгын талаар шэнэ үндэһэн түсэл 2021 ондо бэелүүлэгдэжэ эхилхэ бэзэ гэжэ Ростуризмда найдана. Тэрээнэй ашаар 2030 ондо аяншалгын һалбариин хүгжэлтэ хоёр дахин нэмэхэ зэргэтэй. Гүрэн дотороо аяншалан амарха дуратай ажаһуугшадай тоо эрид дээшэлхээр хараалагдана. Мүн һалбарида хүдэлдэг хүнүүд баһа олошорхоор түсэблэгдэнэ.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: pixabay.com