Ниигэм 10 dec 2020 272

​Буряадай хүдөө ажахын ерээдүй

© фото: Буряадай хүдөө ажахын академи

Ерээдүй мэргэжэлдэнь һургалгын түсэбтэй хэмжээ ябуулга Буряадай гүрэнэй хүдөө ажахын академидэ үнгэргэгдэбэ.

Мүнөө һуралсалай жэлдэ дээдэ һургуули дүүргэхэ 30 хүбүүд, басагадые хүдөө ажахын һалбарида бизнес түсэб табижа һургахын хэмжээ ябуулга олондо һайшаагдаа. Ерээдүй мэргэжэлтэд һураһан юумэеэ яагаад бэелүүлхэб, тэрээнһээ олзо олохоб гэхэ мэтэ мэдээсэл онлайн тренингын үедэ хадуужа абахаа оролдоо. Энээн тухай элидхэл Буряадай мэдээсэлэй методическэ түбэй хүтэлбэрилэгшын орлогшо Солбон Хобраков хэһэн байна.

30 оюутад дүрбэн бүлэг болон хүдэлжэ, бизнес түсэбүүдые зохёогоо. Ветеринарна клиникэ, адуунай фермэ, мэдээсэлэй кафе элдэб аймагуудта байгуулхын түлөө һонирхолтой түсэбүүд табигдаа. Булта хамтаржа, һайн мууень сэгнэжэ хөөрэлдөө эмхидхээ.

2021 оной январь һарада дээдэ һургуули дүүргэхэеэ байгшадта һургалга үргэлжэлхэ.

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Буряадай хүдөө ажахын академи