Ниигэм 10 dec 2020 546

Декабриин 31-дэ амархада болохо гү?

Буряад Уласай Арадай Хуралай депутат, Худалдаа-наймаанай палатын президент Дмитрий Дружинин байгша оной декабриин 31-да амаралтын үдэр болгохо тухай мэдүүлгэ оруулна. Энэ ушараар палатын 450 гаран гэшүүдэй зүгһөө Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовтэ хандаба.

2020 оной декабриин 31-дэ ажаллаха үдэр тудана. Тиин Шэнэ жэлэй урда хүн зон һайндэртэ бэлдэжэ, ажалаа һайнаар ябуулхань орёошог байха. Олон эмхи зургаануудта энэ үдэр ажаллаха саг богони болгоогдожо, нэгэ саг урда зон гэртээ ябадаг гээшэ. Энэ жэлэй түгэсхэлэй үдэр амаралтын үдэр болгожо, декабрь һарын нэгэ амаралтын үдэр хүдэлхэдэ боломоор», - гээд, мэдүүлгэ соо хэлэгдэнэ.

2019 оной декабриин 31-эй үдэр амаралта гэжэ соносхогдоһон юм гээд һануулая.

Фото: yandex.ru