Ниигэм 11 dec 2020 455

​Аяншалгын һалбари хүгжөөхэ талаар Буряадай Боргойн хониной мяхан тэмдэглэгдээ

© фото: Буряад Уласай хүдөө ажахын яаман

«Вкусы России» гэһэн бүхэроссиин үндэһэтэнэй түрүүшын мүрысөөнэй дүнгүүд согсологдоо гэжэ дуулгаабди. Буряад Улас тус хэмжээ ябуулгада бууза, шасаргана, боргойн мяха сай болон мохи дурадхаа һэн. Мүрысөөөндэ можо нютагуудай заншалта эдеэ хоол найман номинацида оролсоо. «Вкусное рядом» гэһэн аяншалгын һалбари хүгжөөхэ холын хараата түсэбтэй номинацида «Боргойн мяхан» тэмдэглэгдээ, тэрэнэй түлөө 1425 дуун үгтөө. Энэнь эрхим арбанай тоодо гэжэ Буряад Уласай хүдөө ажахын яаманай мэдээсэлэй албан дуулгана.

Боргойн мяхантай танилсуулһан хуудаһанда хаашуулай эдеэ хоолдо табигдадаг, II дугаар Николайн коронацида эдеэ хоолой дунда табигдаа һэн гэжэ олондо мэдээсэгдээ.

Буряад Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын хүдөө ажахы хүгжөөлгын талаар орлогшо Даба-Жалсан Чириповай хэлэһээр, мүрысөөнэй ашаар, хүдөө ажахын һалбариин ургалтын шэнэ шатануудые байгуулагдана, тэрэ тоодо, бага үйлэдбэришэдые дэмжэхэ, агроаяншалга хүгжөөхэ гэхэ мэтэ.

Ородой Холбоото Уласай хүдөө ажахын яаман тус мүрысөө жэл бүри эмхидхэгдэдэг болохо түсэбтэй гээд тэмдэглэлтэй.

 

Фото: Буряад Уласай хүдөө ажахын яаман