Ниигэм 11 dec 2020 375

Волонтёрнууд түлбэригүйгөөр трамвайгаар ябана

Коронавирус үбшэнэй һүжэржэ, тэрэнтэй тэмсэхэ сагта волонтёрнууд түлбэригүйгөөр Улаан-Үдэ хотодо трамвайнуудаар ябаха аргатай болобо. Энээн тухай  захиралта Улаан-Үдэ хотын мэр Игорь Шутенков баталба.  «Управление трамвая» эмхиин мэргэжэлтэд  волонтёрнуудта  60 билет барюулаа. Үшөө 40 хүндэ тус биледүүд дамжуулагдаха. Билет бүхэн 2021 оной март болотор үгтэбэ.

Улаан-Үдэ хотын мэрэй орлогшо, Ниигэмэй болон залуушуулай бодолгын талаар хорооной түрүүлэгшэ Светлана Трофимовагай тэмдэглэһээр:

Һайн дураараа туһа хүргэгшэдтэ иимэ аргааршье тэдхэмжэ үзүүлхэдэ ехэ һайн байна».

Мүнөө Улаан-Үдэ хотодо «Добродом» гэһэн түбэй дэргэдэ болон ОНФ партиин Буряадтахи таһагта волонтёрнуудай хоёр штаб байгуулагдажа, үдэр бүхэндэ зондо туһаламжа үзүүлэгдэнэ. Үдэрэй туршада 60 волонтёр хүнүүдтэ эгээл хэрэгтэй эм, эдеэ хоол гэртэнь абаашажа үгэнэ. Зарим ушарта дулаан үгөөрөө, энэрхы зөөлэн хандасаараа зониие дэмжэхэ саг ерэдэг.

Октябриин 6-һаа эхилээд мүнөөдэр болотор хотын 3000 ажаһуугшадта туһаламжа үзүүлэгдээд байбашье, ажал үргэлжэлһөөр.

Фото: Улаан-Үдэ хотын захиргаан