Ниигэм 14 dec 2020 276

​Буряад Уласай Сэлэнгын аймагай Гусиноозёрск хотын түбэй талмай болбосон түхэлтэй болгогдобо

© фото: Буряад Уласай барилгын яаман

Тосхоной ажаһуугшад түрэл тоонто нютагтаа дуратай, түбэйнгөө талмай тосхонаймнай «нюур шарай» гэжэ тоолодог юм. Нютагай ажаһуугшадай байдалда энэ талмай тон шухала үүргэтэй, бүхы арга хэмжээнүүд эндэ үнгэргэгдэдэг заншалтай. Тиимэһээ «Гэр байра болон хотын оршон байдал» гэһэн үндэһэн түсэлэй бэелүүлэгдэжэ эхилхэдэ, нютагай ажаһуугшад эб нэгэтэйгээр һунгалтада хабаадажа,  энэ талмай һэльбэн шэнэлхэ шиидхэбэри абаһан байна.

Тосхоной түбэй талмай дээрэ захиргаанай байшан, хүдөөгэй соёлой ордон, һургуули, банк болон худалдаа наймаанай дэлгүүрнүүд оршодог юм. Мүн лэ эндэ Эсэгэ ороноо хамгаалгын  Агууехэ дайнда унаһан сэрэгшэдэй мүнхэ дурасхаалда зорюулагдаһан хүшөө байдаг юм. Энэ талмайн дэбисхэр үргэн газар эзэлдэг. Тиимэһээ барилгын ажал хоёр шатада хубаагдаһан байна.

Заһабарилгын ажал Эсэгэ ороноо хамгаалгын  Агууехэ дайнда унаһан сэрэгшэдэй хүшөөһөө эхилһэн. Тэндэхи хашаа хүреэнь хуу шэнэлэгдэжэ, бүхы талмайнь һайнаар гэрэлтүүлэгдээ. Энэ жэлэй туршада нютагай соёлой байшанай шадархи газар болбосон түхэлтэй болгогдоо. Хүнэй ябаха зүргэ харгынууд хэгдэжэ, хог шоройн хайрсагууд болон хүнэй һуужа амарха һандайнууд табигдаба гээд, Буряад Уласай барилгын яаманай мэдээсэлэй албан дуулгана.

 

 

 

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: Буряад Уласай барилгын яаман