Ниигэм 14 dec 2020 295

​Гурбан можо нютагай эрхим багшанар мүрысэнэ

© фото: vk.com/brpcrb

Мүнөөдэр буряад хэлэнэй болон уран зохёолой багшанарай «Эрхим багша – 2020» гэһэн нютаг можонууд хоорондын урилдаан эхиеэ абаба. Тиин Буряад Уласай, Үбэр Байгалай хизаарай болон Эрхүү можын эрхимэй эрхим 30 багша гурбан үдэрэй туршада мүрысэхэнь. Харамтайнь гэхэдэ, Монголой ба Үбэр Монголой багшанар хабаадалсажа, урилдаан уласхоорондын хэмжээндэ гараха ёһотой аад, мэдээжэ шалтагаанууд һаалта хэбэ.

Нээлгын баяр ёһололой үедэ Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай сайд Баир Жалсанов амаршалгын үгэ хэлэхэдээ, энэ урилдаан гурбан можо нютагууд хоорондо баталагдаһан хэлсээнэй ёһоор үнгэргэгдэнэ гэжэ онсолоо. Юуб гэхэдэ, хэдэн жэлэй саана Буряад Уласай, Эрхүү можын ба Үбэр Байгалай хизаарай болбосоролой сайдууд можо нютагуудайнгаа дэбисхэр дээрэ буряад хэлэ хүгжөөхэ, болбосоролой ниитэ нэгэн оршон байгуулха эхи табиһан юм. Тиигэжэ хамтын хүсөөр нилээд ехэ ажал бэелүүлэгдэнэ.

«Мүнөө жэлдэ суг хамтынгаа ажал ехэнхидээ онлайн-түхэлөөр ябуулха баатай болоошье һаа, гурбан можо нютагай бэлигтэй багшанарай хүдэлмэриин бүлэгүүд һуралсалай номуудые зохёохоһоо эхилээд, дүй дүршэлөөрөө ходо андалдажа байдаг», - гэжэ Баир Баторович тэмдэглээ.

Элинсэг хулинсагуудайнгаа заяаһан түрэл һайхан хэлэеэ ерээдүйн үенүүдтэ дамжуулха гээшэ жэлһээ жэлдэ орёо боложол байна: олонхи зомнай үри хүүгэдээ һургахаһаа байтагай, өөһэдөөшье мэдэнэгүй ха юм даа. Иимэ эрхэ байдалда буряад хэлэнэй ба уран зохёолой багшанарай үүргэ аргагүй ехэ. Гэбэшье, гансал тэдэндэ найдаад һуухань буруу. Тиимэһээ Буряад Уласта буряад хэлэ сахин хүгжөөхэ талаар гүрэнэй программа бэелүүлэгдэдэг гэжэ мэдээжэ. Даб дээрээ 2021-2030 онуудай хугасаагай шэнэ программа бэлдэгдэнхэй. Мүн хүршэ можо нютагуудтамнай баһал иимэ зорилготой программа зохёогдожо байнхай. Гадна шэнэ жэлһээ «Буряад-ТВ» байгуулагдажа, түрэл хэлэмнай сохом Бүгэдэ Буряадай дэбисхэр дээрэ бүхэли сүүдхын туршада зэдэлхэ аргатай болохо.

Буряад Уласай Арадай Хуралай Хорооной түрүүлэгшэ Аркадий Цыбиковэй тэмдэглэһээр, засагай зургаанууд энэ талаар нилээд оролдожо, ехэ ажал ябуулна. Тиин хүршэ можо нютагуудай һунгамалнуудые буряад хэлэнэй хүгжэлтэдэ туһатай хуулинуудые абаха талаар суг хамта хүдэлхые уряалаа.

Үбэр Байгалай хизаарай болбосоролой, эрдэм ухаанай болон залуушуулай бодолгын сайдай орлогшо Наталья Шибанова, Эрхүү можын Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай зүгһөө Наталья Валюшина, Агын Буряадай тойрогой Захиргаанай хүтэлбэрилэгшын орлогшо Билигма Будаева, Усть-Ордын Буряадай тойрогой Захиргаанай үндэһэн хэлэнүүдэй таһагай дарга Вероника Харбанова гэгшэд эрхим хүндэтэ багшанарые халуунаар амаршалаа.

Урилдаан дүрбэн шатаһаа бүридэнэ гэжэ һануулая. «Хэшээл», «Мастер-класс», «Хэшээлһээ гадуур хүдэлмэри» гэһэн дабаануудые шадамараар дабажа, дүрбэдэхи шатада хүрэһэн дүрбэн багша мүн лэ онлайн-түхэлөөр эмхидхэгдэхэ «Сайдтай хөөрэлдөөндэ» хабаадалсажа, хараа бодолоороо хубаалдаха юм. Багшанарай бэлиг шадабариие Буряадай болбосоролой сайд Баир Жалсанов түрүүтэй жюриин гэшүүд сэгнэхэ. Тиигэжэ «Эрхим багша-2020» гэһэн үндэр нэрэ зэргэдэ хүртэһэн багшанар элирүүлэгдэхэ.

Автор: Дарима ЦЫБИКДОРЖИЕВА

Фото: vk.com/brpcrb