Ниигэм 15 dec 2020 273

​Буряадай Загарайн аймагай Новоильинск тосхондо соёлой байшанай шадархи талмай болбосон түхэлтэй болгогдобо

© фото: Буряад Уласай барилгын яаман

«Хотын болбосон түхэлтэй оршон байдал» гэһэн үндэһэн  түсэл энэ аймагта хоёр жэлэй туршада бэелүүлэгдэнэ. Нютагай ажаһуугшад тосхонойнгоо талмай заһаха гэжэ хамтын суглаанда шиидэһэн юм. Үнгэрһэн жэлдэ Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнда унаһан сэрэгшэдэй мүнхэ дурасхаалда зорюулагдаһан хүшөө шэнэлэгдэжэ, тэндэхи харша хүреэнь заһагдаһан байна. Мүн лэ хүнэй һуужа амарха һайндайнууд болон хог шоройн хайрсагууд табигдаа.

Новоильинск тосхоной соёлой байшан табин жэлэй саана баригдаһан түүхэтэй. Тэрэ сагһаа хойшо нютагай ниитын болон соёлой ажабайдалай гуламта боложо тодорһон гэжэ тэмдэглэе. Тосхоной ажабайдалда шухала хэмжээ ябуулганууд, найр нааданууд эндэ эмхидхэгдэдэг заншалтай.

Хоёр жэлэй туршада үргэлжэлһэн заһабарилгын ажал мүнөө түгэсэбэ. Хагдан ногоондо дарагдаад байһан талмай мүнөө танихаар бэшэ болонхой юм. Хүнэй ябаха шулуун зүргэнүүд хэгдэжэ, хүшөөгэй хажуудахи талмай зайн галаар гэрэлтүүлэгдэнхэй.

«Энэ жэлэй туршада яһалхан ехэ ажал ябуулагдаа. Үндэһэн түсэлэй хэмжээндэ тосхоной талмай болбосон түхэлтэй болгогдобо. Ерэхэ жэлдэ соёлой байшанай газаа уужам тайзан табижа үгэхэбди. Нютагаархиднай элдэб хэмжээ ябуулгануудаа, найр наадаяа сэбэр агаарта эмхидхэхэ аргатай болохо юм», - гээд, Буряад Уласай барилгын яаманай сайд Николай Рузавин хэлэбэ.

«Гэр байра болон хотын оршон байдал» гэһэн үндэһэн түсэл Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ В. Путинай зарлигаар бэелүүлэгдэнэ гээд һануулая.

 

 

 

 

 

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: Буряад Уласай барилгын яаман