Ниигэм 15 dec 2020 855

«Буряад үнэн» Хэблэлэй байшанай соносхоһон «Минии нютаг» мүрысөөнэй дүнгүүд

Декабриин 17-18-ай үдэрнүүдтэ «Буряад үнэн» Хэблэлэй байшанда шангууд барюулагдаха

Түрэл хэлэйнэйнгээ хуби заяанда һанаата боложо, буряад хэлэеэ дэлгэрүүлхэ, буряадаар бэшэхэ зониие элирүүлхэ зорилготой «Буряад үнэн» хэблэлэй байшан «Минии нютаг» гэһэн мүрысөө соносхоһон байна.

 Иимэ баян буряад хэлэтэй олон ажал мүрысөөндэ орохо гэжэ хүлеэгдээгүй. Буряадай, Үбэр Байгалай хизаарай болон Эрхүү можын 71 томо, бага һууринуудые магтан түүрээһэн зохёолнуудые уншажа, баян байгаалитай, хүндэмүүшэ арад зонтой, шэргэшэгүй бяан хэлэтэйбди гэжэ ойлгонобди. Түрэл хэлээрээ тоонтоёо түүрэжэ, зүрхэ сэдьхэл доһолготор бэшэһэн авторнууд сооһоо эрхимүүд элирүүлэгдэбэ. Тиигэжэ «Минии нютаг» мүрысөөнэй 1-дэхи һуури Сэрэгма Ринчинова эзэлжэ, 25 000 түхэригөөр урмашуулагдаха. Мүрысөөнэй 2-дохи һуурида хүртэһэн Галина Цыренова 15 000 түхэригөөр шагнагдаха. 3-дахи һуури Сайхан Содномова эзэлжэ, авторта 10 000 түхэриг барюулагдаха.

Тиихэдэ «Минии нютаг» мүрысөөндэ эгээл олоор уншагдаһан зохёолнуудай авторнууд Софья Санданова (6398), Валентина Будаева (3394), Бутидма Доржиева (2578) гэгшэдтэ урмашуулгын шангууд барюулагдаха.

«Минии нютаг» мүрысөөнэй арадай һанал хуряалгада илагшад Сайхан Содномова, Светлана Батуева – Шойнжонова, Сэрэгма Ринчинова гэгшэд болоно.

«Буряад үнэн» Хэблэлэй байшан түрэл буряад хэлээрээ найруулгануудаа бэшэжэ эльгээһэн эдир хабаадагшадтаа баяраа мэдүүлжэ, урмашуулгын шангуудые барюулха. Эдэ зомнай хэд бэ гэхэдэ, Оджин Раднаева, Аюна Цыденова, Сарюна Самсонова, Сэнгэ Цыбиков, Сурана Будаева, Ангелина Мантыкова, Бальжина Субботина, Таисия Серебренникова, Мэдэгма Бадлуева, Базар Дашиев.

Жюриин гэшүүдэй шиидхэбэреэр түгэсхэлэй шатада ороһон авторнуудаа онсолон тэмдэглэнэбди. Тодорхойлбол, Дулма Шагаева, Сергей Доржиев, Дэмбэн Соктоева, Элшэтэмэ Оюун, Намжил Цыденова, Цындыма Бабуева, Сысыгма Дашеева, Эрдынеева Л.С, Лубсан Цыренов, Дарима Цыденжапова, Ольга Семенова. Эдэ зондо гарай бэлэгүүд барюулагдаха.

Мүрысөөндэ ороһон найруулганууд, "Минии нютаг" гэһэн ном болгон хэблэгдэжэ, бүхы авторнуудта дурасхаалай бэлэг болохо. 

Декабриин 17-18-ай үдэрнүүдтэ «Буряад үнэн» Хэблэлэй байшанда шангууд барюулагдаха. Холбоо бариха утаһан – 215454.