Ниигэм 16 dec 2020 498

​Нигүүлэсхы сэдьхэлэй уряагаар

© фото: Золто Жамсуевай дурадхаһан зураг

2020 он онсо жэл болоо гээд хэлэхэдэ, алдуу болохогүй. Хүшэр сагай үедэ һайн һанаатай, хүн зондо туһалха дуратайшуул манай дунда яһала олон гэжэ элирээ. Тэрэ тоодо ургажа ябаа залуу халааниие тэмдэглэмээр. Захаамин аймагай Золто Жамсуев пандемиин түрүүшын үдэрһөө хамсыгаа шуун орожо, нютагаархидтаа туһаламжа эмхидхээ. Тиигэжэ «2020 оной эрхим волонтёр» гэжэ хүндэтэ нэрэ зэргэдэ хүртэһэниинь гайхалгүй.

Үнгэрһэн жэлэй хабарай эхиндэ Захааминай аймагта «ДоброДом» гэһэн һайн дуратайшуулай ресурсна түб байгуулагдажа, тэрэнэй хүтэлбэрилэгшөөр Золто Михайлович Жамсуев томилогдоо һэн. Тиигэжэ тэрэ хэдэн жэлдэ суг хамта хүдэлжэ байһан нүхэдөөрөө буянта хэрэгүүдые бүтээжэ эхилээ.

- Һүүлэй үеын байдалаар Захааминай аймагта һайн дуранай 58 туһалагша хүдэлнэ. Һуурин бүхэндэ өөрын волонтёрнуудые табиха гэжэ оролдообди. Нэгэ нютагта 2-4 хүн заал һаа хүдэлнэ. Пандемиин эхинһээ туһа эриһэн 2600 мэдүүлгэ ороһон байна. Энэ хүнгэн бэшэ ажал һайн дураараа хэһэн зондо баярые мэдүүлнэб, - гэжэ Золто Жамсуев абаһаар лэ мэдүүлнэ.

Эгээл түрүүн COVID-19 үбшэндэ нэрбэгдэһэн гү, али тэдээнтэй харилсажа, гэртээ хаагдаһан хүн зоной гэр гэрээрнь ябажа, тэдэнэр эдеэ хоол, эм дом тараагаа. Энэл үедэ холо ойгуур ябахагүй гэжэ хорюулагдаһан 65-һаа дээшэ наһанай аха захатанда баһа тусхай туһаламжа үзүүлэгдээ. Түбэй больницын даабаряар хүнгэлэлтэтэйгөөр эм дом абадаг ажаһуугшадта хэрэгтэй хэрэгсэлнүүдыень дамжуулжа байгаа.

Тэрээнһээ гадна аха захатанай, эрэмдэг бэетэйшүүлэй гэртэнь, газааньшье ажалыень хэлсэжэ, туһа хэхэеэ мартаагүй. Түлеэ залһыень хахалжа, уһыень оруулдаг байгаа. Байгша ондо хүн зониие хүлгөөһэн ушар Ёнгорбой һууринда тохёолдоо. Тэндэхи нэгэ айлай гэр шаташоо. Волонтёрнууд эдэбхи үүсхэл гаргажа, туһа хүргэжэ эхилээ. Тэдэнэй ашаар нигүүлэсхы сэдьхэлэй хэмжээ ябуулга эмхидхэгдэжэ, туһаламжа үзүүлэгдээ. Захааминай аймагай болон холо ойгуур ажаһуудаг нютагаархид хабаадуулагдаа.

Золто Жамсуевай ударидадаг «ДоброДом» ресурсна түбэй эдэбхитэд аймагаараа эдеэ хоолой 760 гаран набор үхибүүдэй, аха захатанай дунда тарааһан байна. Мүн муухай үбшэнэй анализ хэхэдэ, эмшэдтэ туһалһан габьяатайнууд.

- Энэ хүндэ сагай үедэ Захааминай аймагай ба нютаг һууринуудай захиргаануудай мэргэжэлтэд, олзын хэрэг эрхилэгшэд булта хамтаржа, дэмбэрэлтэ хэрэгүүдые ябуулаа. Манайшье волонтёрнуудта туһа үзүүлхэ дуратайшуул олон байгаа. Тиихэдэ Буряад Уласай Спортын болон залуушуулай хэрэгүүдэй яамантай, уласай «ДоброДом03» гэһэн ресурсна түбтэй нягта харилсаа холбоотойгоор хүдэлөөбди, - гэжэ эрхим волонтёр хөөрэнэ.

Захааминай аймагай Ехэ-Сахир һууринһаа уг гарбалтай Золто Жамсуев үшөө бага наһанһаа хойшо хүршэнэртөө, һургуулиингаа үетэндэ туһалха гэжэ оролдодог хүбүүн байгаа. Гэр бүлэдөө табан үхибүүдэй аханиинь хадаа дүүнэрээ харалсажа, ганса өөрынгөө түлөө ябаха бэшэ, мүн багашуулаа дүнгэлсэжэ ургаа.

Тиигэжэ Золто хэдэн жэлдэ өөрыгөө бэдэрээ хаш. Юуб гэхэдэ, тэрэ уласай ой модоной үйлэдбэриин, Хяагтын медицинскэ колледжнуудта һураа. Удаань Зүүн Сибириин соёлой дээдэ һургуулида орожо, бэеэ олоо гэхэдэ, алдуу болохогүй. «Суг хамта һайн хэрэг үйлэдэнэбди» гэһэн түсэлдэ оролсохоһоо гадна, Захаамин нютагайнгаа залуушуулай эблэлдэ эдэбхитэйгээр хабаадажа эхилээ. Тэрэ үедэ мэдээжэ дуушан Ринчин Дашицыреновтэй хамта тоглолтонуудые эмхидхэжэ, сугларһан олзоёо үбшэн, эрэмдэг бэетэй хүүгэдтэ дамжуулдаг байгаа бэлэй.

Оройдоол 20 наһатай байгаад, нютагаархинайнгаа залуушуулай эблэлэй ударидагшаар табигдаа. Эгээл энэ ажалда шанга голтой, холын бодолтой хүн байһанаа гэршэлээ. Улаан-Үдэдэ һуралсалаа үргэлжэлүүлжэ байһан, мүн ажаһуудагшье залуушуул Золтынгоо ударидалга доро аймагайнгаа үндэр наһатайшуулда, дайнай болон ара талын ветерануудта туһа хүргэдэг болоо. Мүн гол горходоо, үргэл мүргэлтэй газарнуудаа бог шоройһоо сэбэрлэхэ заншалай эхи табяа.

2020 оной эхиндэ Захааминда «ДоброДом» гэһэн волонтёрнуудай ресурсна түб байгуулхадаа, аймагай захиргаан болон Буряад Уласай Спортын болон залуушуулай яаман хэниие хүтэлбэрилэгшөөр табихаб гэжэ ехээр һанаата болоогүй. Эдэбхи ехэтэй, урагшаа һанаатай Золто Михайловичай ээм дээрэ харюусалгатай хэрэг даалгагдаа. Олоной найдал харюулжа, жэлэй эрхим волонтёр болоһониинь гайхалгүй. 

Автор: Борис БАЛДАНОВ

Фото: Золто Жамсуевай дурадхаһан зураг