Ниигэм 17 dec 2020 426

​2020 оной буряад хэлэнэй эрхим багша тодорбо

© фото: vk.com/brpcrb

Гурбан үдэрэй туршада үргэлжэлһэн «Эрхим багша-2020» гэһэн нютаг можонууд хоорондын онлайн-урилдаанай Гран-при шанда Буряад Уласай Түнхэнэй аймагай Толтын дунда һургуулиин багша Баярма Ахаржанова хүртэбэ. Амаршалая!

1-дэхи шатын шан Буряадай Захааминай аймагай Ехэ Сахирай дунда һургуулиин багша Цымжидма Бадмаева абаа.

Шангай 2-дохи һуурида Үбэр Байгалай хизаарай Агын Буряадай тойрогой Агын 3-дахи дунда һургуулиин багша Цыцыгма Эрдынеева шалгаран гараа.

Харин 3-дахи һуури хоёр хүн эзэлээ: Буряад Уласай үндэһэтэнэй 1-дэхи лицей-интернадай багша Татьяна Цырендашиева болон Эрхүү можын Усть-Ордын Буряадай тойрогой Оһын аймагай Үлеэгэй дунда һургуулиин багша Татьяна Маркова.

Эрхимүүдэй эрхимүүд боложо тодорһон эдэ багшанарта мүнгэн ба үнэтэ шангууд барюулагдаа. Тиихэдэ хабаадагша бүхэн тусхай үргэмжэлэлнүүд болон энгэрэй мүнгэн тэмдэгүүдтэ хүртөө юм.

Шагналгын баяр ёһолол Буряадай улас түрын багшанарай колледжын танхим соо эмхидхэгдээ. Эрхим табан багшанарта шангуудыень Буряад Уласай Болбосоролой болон эрдэм ухаанай сайдай нэгэдэхи орлогшо Галина Фомицкая, Буряад Уласай Арадай Хуралай Хорооной түрүүлэгшэ Аркадий Цыбиков гэгшэд барюулаа.

Буряадай болбосоролой сайд Баир Жалсанов урилдаанай түрүүшын хоёр үдэрэй туршада жюриин түрүүлэгшын үүргэ бэелүүлээд, албан хэрэгээрээ Москва хото ошоһон ушарһаа энэ дэмбэрэлтэ хэмжээ ябуулгада хабаадаагүй гэжэ тэмдэглэхэ шухала.

Галина Фомицкаягай хэлэһээр, урилдаан онлайн-түхэлөөр үнгэргэгдэжэ, онсо анхарал татахаһаа гадна хабаадагшадай болон эмхидхэгшэдэй горитой оролдолгоор үргэн дэлисэтэйгээр үнгэрөө.

«Урилдаанда нэгэшье шүүгдэһэн хүн үгы. Юундэб гэхэдэ, бүхы хабаадагшад бэлиг шадабарияа үндэр хэмжээндэ харуулжа шадаа, дүй дүршэлөөрөө андалдаа. Булта арад зонойнгоо аша туһада ажаллаха, түрэл хэлэеэ хүгжөөхын ба дэлгэрүүлхын тула эрмэлзэхэ хүсэлтэйгөө гэршэлээ», - гэжэ Галина Николаевна тэмдэглээ.

Аркадий Цыбиков урилдаанай эмхидхэгшэдтэ, илангаяа Буряадай улас түрын багшанарай колледждо, мүн Буряад хэлэ хүгжөөхэ талаар түбтэ һайниие хүргөөд, энэ түбэй хүтэлбэрилэгшэ Баяр Балдановай горитой болон тон хэрэгтэй ажал ябуулжа байһыень онсолоо.

Буряад хэлэнэй болон уран зохёолой багшанарые урмашуулан зоригжуулха, нэрэ хүндыень үргэхэ, мүн хэшээл зааха түрүү онол аргануудыень дэлгэрүүлхэ, дүршэл шадабарииень улам дээшэлүүлхэ зорилготой «Эрхим багша» гэһэн урилдаан 2005 ондо Буряад Уласай хэмжээндэ үнгэргэгдэжэ эхилээ һэн гэжэ һануулая. 15 жэлэй баян түүхэтэй энэ урилдаан 2016 онһоо уласхоорондын зиндаатай боложо, хүршэ можо нютагуудай, Монгол ороной болон Үбэр Монголой түрүү багшанарые хабаадуулдаг юм. Тиин нэгэ жэлдэнь можо нютагууд хоорондын, харин нүгөө жэлдэнь уласхоорондын хэмжээндэ эмхидхэгдэдэг заншалтай гээшэ. Урилдаа үнгэргэлгэдэ Буряад Уласта бэелүүлгэдэжэ байгаа «Буряад хэлэ сахин хүгжөөлгэ» гэһэн гүрэнэй программаар жэл бүри мүнгэн һомологдодог юм.

Энэ удаа урилдаанда шалгарагшадые шагналгын баяр ёһололой үедэ эрдэм һуралсалай, болбосоролой ажалда абьяас ехэтэйгээр хүдэлжэ байһан бэлиг ехэтэй эрхим бэрхэ багшанарые хүндэлэн амаршалха гэһэн шиидхэбэри Баир Жалсанов абаһан байгаа. Тиигэжэ Буряадай улас түрын багшанарай колледжын Буряад хэлэн ба үндэһэн соёлой һалбариин захирал Баирма Лхасаранова «Болбосоролой һалбарида оруулһан хубиин ехэ габьяагай түлөө» гэһэн медаляар шагнагдаа. «Эрхим багша-2018» урилдаанда Гран-при шанда хүртэһэн Улаан-Үдэ хотын 32-дохи дунда һургуулиин буряад хэлэнэй багша Гэрэлма Ванзатовада «Оросой Холбоото Уласай хүмүүжүүлгын болон гэгээрэлэй хүндэтэ хүдэлмэрилэгшэ» гэһэн нэрэ зэргэ олгогдоо.

Автор: Дарима ЦЫБИКДОРЖИЕВА

Фото: vk.com/brpcrb