Ниигэм 19 dec 2020 181

​ООО «Рубин» Буряадай эрхим ажахы боложо тодорбо

© фото: Буряад Уласай Засагай газар

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов хүдөө ажахын һалбариин үрэ дүнгүүдтэ зорюулагдаһан зүблөө эмхидхэбэ. Эндэ хүдөөгэй эрхим ажалшадта шангууд барюулагдаһан байна гээд, Буряад Уласай хүдөө ажахын яаманай мэдээсэлэй албан дуулгана.

Хүдөө ажахын һалбарида горитой нэмэри оруулжа, һайн шанартай эдеэ хоол буйлуулдаг эмхинүүдэй болон хамагай ехэ ургаса таряа хуряаһан ажахынуудай ажалшадта дулаахан үгэнүүд хэлэгдэжэ, баярай бэшэгүүдээр болон гарай бэлэгүүдээр урмашуулагдаба. Эрхим мэргэжэлтэдэй тоодо трактор комбайнуудай жолоошод, хүдөөгэй малшад, таряашад болон бусад эмхинүүдэй ажалшад хүндэлэй бэлэгүүдтэ хүртэбэ. Тахал үбшэнһөө боложо, хүдөөгэй эрхим ажалшадай баяр ёһолол онлайн түхэлөөр үнгэрбэ.

Кабанскын аймагай «Рубин» гэһэн адууһа мал үдхэдэг эмхи Буряадай эрхим ажахы боложо тодороо. Энэ ажахыда хара-эреэн зүһэтэй, һүнэй үүлтэрэй болон герефорд үүлтэрэй бодо мал үдхэдэг юм.

- Һүүлэй хэдэн жэлнүүдтэ энэ ажахымнай эршэтэйгээр хүгжэнэ. Тэдэнэй үйлэдбэрилһэн мяха шүлэнэй болон һүнэй шанар үндэр сэгнэлтэдэ хүртэдэг юм. 2020 оной дүнгүүдээр энэ ажахыда нэгэ үнеэнһөө 5 мянган килограмм һүн һаагдаһан байна. Энэнь бүхы Алас Дурна зүгэй ажахынуудай дунда эгээл эрхим туйлалта болоно,- гээд, Буряад Уласай хүдөө ажахын яаманай сайд Даба-Жалсан Чирипов хэлэбэ.

Хэжэнгын аймагай ООО «Кижингинский МТС» гэһэн ажахын ажалшан Эрдэм Цыбикжапов «Эрхим механизатор» гэжэ номинацида түрүүлбэ. Бэшүүрэй аймагай Андрей Акатов (ООО «Победа») «Хээрын таряашадай бригадын эрхим дарга» гэжэ номинацида шалгараа. «Эрхим мал ажахын хүтэлбэрилэгшэ» гэһэн номинацида Сэлэнгын аймагай Ирек Муллахметов түрүүлбэ (СПК "Иро").

Байгша оной хамтын үрэ дүнгүүдээр Хаягтын аймагай ажахынууд хамагай ехэ мяха шүлэ болон ургаса таряа ургуулжа, түрүүшын һуурида гараба. Аймагуудай захиргаанай ажал сэгнэхэдээ, һүүлэй гурбан жэлэй туршада үйлэдбэрилэгдэһэн хүдөө ажахын эд бүтээлэй хэмжээн тоологдодог юм.

 

 

 

 

Автор: Бэлигто ЦЫРЕНДОРЖИЕВ

Фото: Буряад Уласай Засагай газар